برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - bold - as - brass

as bold as a brass

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
He is as bold as a brass
رویش سنگ پای قزوینه

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as bold as a brass مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )