برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1319 100 1

as far as i know


تا آنجایی که من می دانم

واژه as far as i know در جمله های نمونه

1. Yeah, as far as I know.
[ترجمه ترگمان] آره، تا اونجایی که من میدونم
[ترجمه گوگل]بله، تا آنجا که میدونم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As far as I know, he has gone to town.
[ترجمه ترگمان]تا جایی که من می‌دانم، او به شهر رفته‌است
[ترجمه گوگل]تا آنجا که می دانم او به شهر رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It only lasted a couple of years, as far as I know.
[ترجمه ترگمان]تا اونجایی که من می دونم فقط چند سال طول کشید
[ترجمه گوگل]چندین سال طول کشید تا آنجا که میدونم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As far as I know, he will be away for three months.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]تا آنجا که من می دانم، او سه ماه دیگر دور خواهد ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As far as I know, th ...

معنی کلمه as far as i know به انگلیسی

as far as i know
• to the best of my knowledge

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیزاده
As far as i know = as long as i know
تا اونجایی که من میدونم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as far as i know
کلمه : as far as i know
املای فارسی : از فر ای نو
اشتباه تایپی : شس بشق شس ه ندخص
عکس as far as i know : در گوگل

آیا معنی as far as i know مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )