برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

as far as


1- تا آنجایی که، 2- تا، تا فاصله ای که، تاانجاکه

واژه as far as در جمله های نمونه

1. Can I hitch a lift with you as far as the station?
[ترجمه ترگمان]می تونم تو رو تا ایستگاه همراهی کنم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانم تا آنجا که ایستگاه می توانم با شما به بالابر وصل کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Turn left at the corner and keep on as far as the church.
[ترجمه گلی افجه ] از سر پیچ سمت چپ بروید تا به کلیسا برسید
|
[ترجمه ترگمان]همین جا بپیچ به راست و تا کلیسا ادامه بده
[ترجمه گوگل]در گوشه سمت چپ را به سمت چپ بکشید و تا آنجا که کلیسا ادامه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Yeah, as far as I know.
[ترجمه ترگمان] آره، تا اونجایی که من میدونم
[ترجمه گوگل]بله، تا آنجا که میدونم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Yeah, as far as I can tell.
...

معنی عبارات مرتبط با as far as به فارسی

تا آنجایی که به من مربوط است
تا آنجایی که من می بینم، به عقیده ی من، به نظر من، انچه من می فهمم
تا آنجایی که من می دانم
انچه از من بر می اید، تاانجاکه در حدود توانایی من است
تا انجا که بتوان، هر چه ممکن است، تا انجا که میشد
تا آنجا که چشم کار می کند، تا چشم کار میکند
تاچشم کارمیکند

معنی as far as در دیکشنری تخصصی

as far as
[ریاضیات] تا آنجا که

معنی کلمه as far as به انگلیسی

as far as
• as much as; until
as far as he is concerned
• in his opinion, concerning him
as far as i am concerned
• as far as it touches me, as far as i know, as for myself
as far as i can see
• from what i know, to my knowledge, as i understand it
as far as i know
• to the best of my knowledge
as far as is concerned
• everything that is tied to-, everything that is connected with- (used in combination, e.g. "as far as cooking is concerned")
as far as possible
• to a possible extent, to the extent possible, the most that is possible, as much as possible (e.g., "i will help her as far as possible")
as far as the eye can see
• reference to a vast region or view

as far as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ErFaN
از آنجایی که
M13AEED
تا آنجایی که ..
Alireza
يه معني ديگش هم ميشه به عقيده من
بهمن حکمتی زاده
در ارتباط با
دربارۀ
در موردِ
در رابطه با
مستند: در آدرس اینترنتی https://www.merriam-webster.com/dictionary/as far as در موردِ یکی از معانی
as far as نوشته شده:

with regard to : CONCERNING:
neatly groomed and, as far as clothes, casual looking
گلی افجه
تا جایی که
Mahsa
از زماني كه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as far as
کلمه : as far as
املای فارسی : از فر
اشتباه تایپی : شس بشق شس
عکس as far as : در گوگل

آیا معنی as far as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )