برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - it - turned - out

as it turned out

as it turned out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
آن گونه که معلوم شد
رحیم اکرمی
کاشف بعمل آمد که
در نهایت مشخص شد که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as it turned out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )