برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1320 100 1

assault rifle


تفنگ جنگی (در مقابل شکاری)

واژه assault rifle در جمله های نمونه

1. Mr Leckey said three weapons, two assault rifles and a handgun, had been recovered from the scene.
[ترجمه ترگمان]آقای Leckey گفت: آقای Leckey سه اسلحه و دو تفنگ شکاری و یک تفنگ، از صحنه بیرون آمده بود
[ترجمه گوگل]آقای لاکی گفت که سه سلاح، دو تفنگ ساچمه ای و تفنگ ساچمه ای از صحنه بازیافت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Over 000 assault rifles, 500 rocket launchers and several tonnes of explosives have been recovered.
[ترجمه ترگمان]بیش از ۲۰۰۰ تفنگ تهاجمی، ۵۰۰ خمپاره‌انداز و چندین تن مواد منفجره کشف شده‌است
[ترجمه گوگل]بیش از 000 اسلحه، 500 موشک و چندین تن مواد منفجره بازسازی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He said they were not assault rifles.
[ترجمه ترگمان]اون گفت که اونا تفنگ assault نیستن
[ترجمه گوگل]او گفت که آنها اسلحه را نبردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Guards with AK47 assault rifles patrol the camp perimeter but there is no need to keep people in.
[ترجمه ترگمان]گارد با تفنگ ak۴۷ در اردوگاه گشت ...

معنی کلمه assault rifle به انگلیسی

assault rifle
• semi-automatic rifle, rifle used by infantry

assault rifle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی assault rifle
کلمه : assault rifle
املای فارسی : اسولت ریفل
اشتباه تایپی : شسسشعمف قهبمث
عکس assault rifle : در گوگل

آیا معنی assault rifle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )