برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1276 100 1

at any time

واژه at any time در جمله های نمونه

1. What may be done at any time will be done at no time.
[ترجمه ترگمان]آنچه ممکن است در هر زمانی انجام شود در هیچ زمانی انجام نخواهد شد
[ترجمه گوگل]چه اتفاقی می تواند در هر زمان انجام شود در هیچ زمان انجام نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bad luck may befall to anyone at any time.
[ترجمه ترگمان]در هر حال، بدشانسی ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد
[ترجمه گوگل]هر زمان که بخواهید بد نیست، ممکن است به هر کسی برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Under the agreement the Vietnamese can opt out at any time.
[ترجمه ترگمان]تحت این قرارداد، ویتنامی ممکن است هر زمانی را برگزیند
[ترجمه گوگل]در این توافق، ویتنامی ها می توانند هر زمان که بخواهند خودداری کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The volcano could erupt at any time.
[ترجمه ترگمان]این آتشفشان در هر زمانی می‌تواند فوران کند
[ترجمه گوگل]آتشفشان می تواند در هر زمان فوران کند
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه at any time به انگلیسی

at any time
• whenever

at any time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد جواد شمسایید
در هر زمان و یا هر لحظه
محمد جواد شمسایید
در هر زمان و هر لحظه
مهدی صباغ
هر زمان
هر وقت که
هنگامی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at any time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )