انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 893 100 1

بررسی کلمه atheism

اسم ( noun )
• : تعریف: the belief that there is no God.
مشابه: skepticism

واژه atheism در جمله های نمونه

1. his comments smack of atheism
ترجمه اظهاراتش حاکی از عدم اعتقاد به خداوند است.

2. He then segued into a discussion of atheism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آنگاه به بحث درباره الحاد منتهی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس او به بحث درباره بیخدایی پرداخت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. She's troubled by her son's inclination toward atheism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از تمایل پسرش به کفر، رنج می‌برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او با تمایل پسرش نسبت به بیخدایی مواجه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The devil divides the world between atheism and superstition. George Herbert
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شیطان جهان را بین الحاد و خرافات تقسیم می‌کند جورج هربرت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شیلی جهان را از بیخدایی و خرافات تقسیم می کند جورج هربرت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Atheism is rooted in science and reason, and atheists distrust anything that contradicts science or outrages reason. (85% of the members of America's national academy of science reject God. ). Dr T. P. Chia
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کفر و الحاد ریشه در علم و منطق دارد و ملحدان هر چیزی را که با علم یا عقل outrages مغایرت دارد (۸۵ درصد از اعضای آکادمی ملی علوم آمریکا خدا را رد می‌کنند )دکتر تی پی چیا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیخدایی ریشه در علم و علم دارد، و خدایان به هر چیزی که علم یا علت تحقیر را متضرر می کند، بی اعتنایی می کنند (85٪ از اعضای آکادمی ملی علوم آمریکایی خدا را رد می کنند) دکتر T P Chia
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. When it finds expression in atheism then we have religion there also, for Truth is the atheism of the atheist.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنگامی که آن بیان را در الحاد پیدا می‌کند، آن وقت ما مذهب در آنجا داریم، زیرا حقیقت، بیخدایی [ ملحد ] است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وقتی که در بیخدایی بیان می شود، دین نیز وجود دارد، زیرا حقیقت بی تردید ملحد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Atheism for Marxism is not an optional extra or a mere facet but the very essence of it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الحاد برای مارکسیسم تنها جنبه اختیاری یا صرف صرف نیست بلکه اساس آن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بی تفاوتی برای مارکسیسم یک انتخاب اختیاری یا یک جنبه ساده نیست، بلکه ماهیت آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. All thinking people tend to agree more with atheism than theism, even though they may not be anti-religion. Dr T. P. Chia
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام افرادی که فکر می‌کنند بیشتر از خداباوری موافق هستند، اگرچه ممکن است ضد مذهبی نباشند دکتر تی پی چیا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه افراد اندیشمند تمایل بیشتری به اتهام نسبت به تئوریسم دارند، حتی اگر آنها ممکن است ضد مذهب باشند دکتر T P Chia
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Atheism turns out to be too simple. If the whole universe has no meaning, we should never have found out that it has no meaning. C. S. Lewis
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الحاد بسیار ساده است اگر کل جهان معنا ندارد، ما هرگز نمی‌توانیم بفهمیم که هیچ معنایی ندارد ج اس لوییس
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیخدایی خیلی ساده است اگر کل جهان معنی ندارد، ما هرگز نباید متوجه شویم که معنا ندارد سی س لوئیس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Atheism, agnosticism and free thinkers are the products of rational thinking, skeptical inquiry and critical analysis, which severely put religious belief on the defensive. Dr T. P. Chia
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Atheism، agnosticism و متفکران آزاد محصولات تفکر عقلانی، پرسشگری شکاکانه و تحلیل انتقادی هستند، که به شدت باورهای دینی را به حالت تدافعی نسبت می‌دهند دکتر تی پی چیا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیخدایی، عرفان شناسی و اندیشمندان آزاد، محصولات تفکر منطقی، پرسشی شکاکانه و تجزیه و تحلیل انتقادی است که به شدت اعتقاد مذهبی به دفاعیات را به وجود می آورد دکتر T P Chia
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Atheism is not anti-God but is strongly opposing any religion that creates the existence of God and use it to corrupt and control the human mind. The atheists reject the existence of God. God does not exist – but they are not necessarily irreligious. They can be believers of any spiritual belief that is not God- based. They are just as ethical and moral as religious believers. Dr T. P. Chia
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Atheism ضد خدا نیست بلکه به شدت مخالف هر دینی است که وجود خدا را خلق کرده و از آن برای فاسد کردن و کنترل ذهن انسان استفاده کند The وجود خداوند را رد می‌کنند خداوند وجود ندارد - اما لزوما بی‌دین نیستند آن‌ها می‌توانند به هر باور معنوی که مبتنی بر خدا نیست، ایمان داشته باشند آن‌ها به اندازه مومنان مذهبی اخلاقی و اخلاقی هستند دکتر تی پی چیا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیخدایی ضد خدا نیست، بلکه به شدت مخالف هر دینی است که وجود خدا را ایجاد می کند و از آن برای فساد و کنترل ذهن انسان استفاده می کند خدایان وجود خدا را رد می کنند خدا وجود ندارد - اما آنها لزوما غیر مذهبی نیستند آنها می توانند مؤمن هر اعتقادی معنوی باشند که مبتنی بر خدا نیستند آنها فقط به عنوان اخلاقی و اخلاقی به عنوان معتقدان مذهبی هستند دکتر T P Chia
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. He concludes, not by committing himself to atheism but showing empathy with it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به این نتیجه می‌رسد که نه تنها خود را به الحاد می‌رساند بلکه همدلی با آن را نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او نتیجه میگیرد، نه با ارتکاب به خود بیخدایی، بلکه نشان دادن همدلی با آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Shortly before his death Carlile had abandoned atheism for what Berman calls a confused form of mystical theism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اندکی پیش از مرگش، Carlile، الحاد را برای آنچه که برمن شکل مبهمی از خداباوری مذهبی می‌نامد، رها کرده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدت کوتاهی قبل از مرگش، کارلایل بی تفاوتی را برای آنچه که برمن فرمول اشتباه نظریسم عرفانی را رد می کرد، رد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Atheism is against God-based religion which is illusive, mysterious and dogmatic, and which has convinced people to believe in something that is imaginative, incomprehensive and inconceivable. Dr T. P. Chia
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الحاد در برابر دین مبتنی بر خدا است که موهوم، مرموز و متعصبانه است، و مردم را متقاعد کرده‌است که به چیزی اعتقاد داشته باشند که دارای قوه تخیلی، غیرقابل‌تصور و غیرقابل‌تصور است دکتر تی پی چیا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیخدایی علیه دین مبتنی بر خداوند است که درهم آمیخته، مرموز و دائمی است و مردم را متقاعد کرده است که به چیزی که تخیلی، بی نظیر و غیر قابل تصور است باور داشته باشد دکتر T P Chia
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Atheism is a non- prophet organization. George Carlin
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الحاد یک سازمان غیر - است جورج Carlin
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آتئیسم یک سازمان غیر پیامبر است جورج کارلین
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف atheism

الحاد (اسم)
heresy , atheism , paganism , lapse
کفر (اسم)
heresy , atheism , blasphemy , infidelity , profanity
انکار وجود خدا (اسم)
atheism

معنی کلمه atheism به انگلیسی

atheism
• belief that god does not exist
• atheism is the belief that there is no god.

atheism را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی atheism

ebitaheri@gmail.com ١٤:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
خدا ناباوری
|

پیشنهاد شما درباره معنی atheismنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی atheism
کلمه : atheism
املای فارسی : آتئیسم
اشتباه تایپی : شفاثهسئ
عکس atheism : در گوگل


آیا معنی atheism مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )