برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1347 100 1

audacious

/aˈdeɪʃəs/ /ɔːˈdeɪʃəs/

معنی: بی پروا، متهور، بی باک، بی شرم
معانی دیگر: نترس، دل دار، دل و جرات دار، پر جرات، وقیح، گستاخ، پررو، بی ملاحظه، بی حیا، بی باکانه

بررسی کلمه audacious

صفت ( adjective )
مشتقات: audaciously (adv.), audaciousness (n.)
(1) تعریف: very bold or adventurous; daring.
مترادف: adventuresome, adventurous, bold, brave, courageous, daring, intrepid, venturesome
متضاد: timid
مشابه: fearless, forward, lionhearted, undaunted

- Acquiring the rival company was an audacious business move.
[ترجمه ترگمان] پیدا کردن یک شرکت رقیب یک حرکت تجاری بی‌پروا بود
[ترجمه گوگل] شرکت رقیب بدست آوردن یک حرکت تجاری محکم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His escape from the prison was an audacious feat.
[ترجمه ترگمان] فرار او از زندان یک شاهکار جسورانه بود
[ترجمه گوگل] فرار او از زندان یک شاهکار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: showing no concern for social conventions or law; insolent.
مترادف: impudent, insolent, presumptuous, unconventional, unprincipled
متضاد: civil
مشابه: brassy, brazen, cheeky, forward, fresh, nervy, outrageous, rude, shameless

- Few women of the time would commit such an audacious act as smoking in public.
...

واژه audacious در جمله های نمونه

1. Your plan of going abroad is an audacious decision.
[ترجمه ترگمان]برنامه شما برای رفتن به خارج یک تصمیم جسورانه است
[ترجمه گوگل]برنامه ریزی برای رفتن به خارج از کشور یک تصمیم بی رحمانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He described the plan as ambitious and audacious.
[ترجمه ترگمان]او این طرح را جاه‌طلب و بی‌پروا توصیف کرد
[ترجمه گوگل]او این طرح را جاه طلبانه و ترسناک توصیف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In 199 President Clinton made an equally audacious promise.
[ترجمه ترگمان]در ۱۹۹ رئیس‌جمهور کلینتون به یک وعده به همان اندازه جسورانه عمل کرد
[ترجمه گوگل]در سال 199، پرزیدنت کلینتون وعدهی مشابهی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He made an audacious escape dressed as a woman during a Christmas party in December 199
[ترجمه ترگمان]او در ماه دسامبر ۱۹۹ فرد به عنوان یک زن لباس پوشید
[ترجمه گوگل]او در دسامبر 199 در یک مهمانی کریسمس فرار کرد و در یک مهمانی کریسمس به عنوان یک زن لباس پوشید
[ترجمه ...

مترادف audacious

بی پروا (صفت)
adventurous , reckless , unscrupulous , heady , headlong , audacious , brave , bold , confident , foolhardy , fearless , dashing , rash , heedless , daredevilish , insouciant , hare-brained , inconsiderate , impetuous , incautious , irregardless , unadvised , slapdash , temerarious
متهور (صفت)
audacious , brave , bold , daring , hardy , intrepid , brash , go-ahead , venturesome , venturous , temerarious
بی باک (صفت)
audacious , brave , bold , intrepid , fearless , dashing , stalwart , brazen , heroic , undaunted , daredevilish , devil-may-care , doughty , venturous , temerarious
بی شرم (صفت)
audacious , brassy , brash , brazen , shameless , unabashed , immodest , barefaced , malapert , brazen-faced

معنی کلمه audacious به انگلیسی

audacious
• bold, daring, fearless; impudent, arrogant
• audacious behaviour is behaviour in which you take risks in order to achieve something.

audacious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیده
جسورانه، متهورانه
Mobina javaheri
بدون ترس ، جرأتمندانه ، بی باک و جسور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی audacious
کلمه : audacious
املای فارسی : اودکیوس
اشتباه تایپی : شعیشزهخعس
عکس audacious : در گوگل

آیا معنی audacious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )