برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

BS

/biːz/ /biːz/

مخفف:، ترازنامه، صورت فروش، فاکتور، لیسانس علوم (.b.s هم می نویسند)، مخفف: ترازنامه مخفف: صورت فروش، مزخرف

بررسی کلمه BS

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Bachelor of Science," an undergraduate degree conferred on a person who has completed a curriculum in science, technology, or the like.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: (often l.c.) (vulgar slang) abbreviation of "bullshit," lies, exaggerations, boasts, or the like.

- I know the truth, so stop giving me that B.S.!
[ترجمه ترگمان] من حقیقت رو می دونم پس دیگه اون مزخرفات رو به من نگو
[ترجمه گوگل] من حقیقت را می دانم، پس متوقف کردن به من که B S
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه BS در جمله های نمونه

1. Does your electric blanket conform to BS 3456?
[ترجمه ترگمان]آیا پتوی برقی شما با BS مطابقت دارد؟
[ترجمه گوگل]آیا پتو الکتریکی شما با BS 3456 مطابقت دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It weighs ten 1 bs ., i . e . about 5 kg.
[ترجمه ترگمان]وزن آن ده برابر بیشتر است, ای ای حدود ۵ کیلوگرم
[ترجمه گوگل]این وزن ده بیست و بیست و یک است e حدود 5 کیلوگرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Simply supply a sample of the colour or BS/RAL reference number and we do the rest.
[ترجمه ترگمان]به سادگی نمونه‌ای از رنگ یا شماره مرجع BS \/ RAL را تامین می‌کنیم و بقیه را انجام می‌دهیم
[ترجمه گوگل]به سادگی یک نمونه از رنگ مرجع یا شماره BS / RAL را ارائه می دهیم و بقیه را انجام می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That guy's full of BS.
[ترجمه ترگمان]اون یارو پر از BS
[ترجمه گوگل]این پسر پر از BS است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مخفف BS

عبارت کامل: British Standards
موضوع: سازمانی
موسسه استانداردهای بریتانیا
عبارت کامل: Bahamas
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور باهاما

معنی BS در دیکشنری تخصصی

[خاک شناسی] درصد اشباع بازی

معنی کلمه BS به انگلیسی

bs
• science degree, graduate with a bachelor's degree in scientific studies
• receipt, sales document
• bs is an abbreviation for `british standard'; a standard that something must reach in a test to prove that it is satisfactory or safe. each standard has a number for reference.

BS را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MEHDI . KHAJEH
بیوشیمی
BS
خون =Blood
قند =Sugar
گلوکز یا قند خون
Angel
Bull Shit(چرندیات/مزخرف)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bs
کلمه : bs
املای فارسی : باس
اشتباه تایپی : ذس
عکس bs : در گوگل

آیا معنی BS مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )