برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1221 100 1

Bathing suit

/ˈbeɪðɪŋˈsuːt/ /ˈbeɪðɪŋsuːt/

معنی: شلوارشنا
معانی دیگر: لباس شنا (در انگلیس bathing trunks و bathing costume هم می گویند)، شلوارشنا حامه شستشو، لنگ

بررسی کلمه Bathing suit

اسم ( noun )
• : تعریف: a garment worn for swimming; swimsuit.

واژه Bathing suit در جمله های نمونه

1. He rinsed out the sea water from his bathing suit.
[ترجمه ترگمان]آب دریا را با کت و شلوارش پاک کرد
[ترجمه گوگل]او آب دریا را از کت و شلوار حمام خود بیرون کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I love to put on a bathing suit and parade on the beach.
[ترجمه ترگمان]من عاشق لباس شنا و رژه رفتن در ساحل هستم
[ترجمه گوگل]من عاشق کت و شلوار و لباس عروسی در ساحل می شوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Seeing Felix resignedly pick up his towel and bathing suit, Mabs and Tashie rushed behind a rock to change.
[ترجمه ترگمان]با دیدن فیل کس که می‌توانست حوله‌اش را بردارد و کت و شلوار بپوشد، Mabs و Tashie به پشت سنگی رفتند تا تغییر کنند
[ترجمه گوگل]دیدن Felix استعفای خود را انتخاب کنید حوله خود و کت و شلوار حمام، Mabs و Tashie عجله پشت سنگ برای تغییر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Babur puts on his new bathing suit and shows off.
[ترجمه ترگمان]بابر با کت و شلوار جدیدش کنار می‌آید و خودنمایی می‌کند
[ترجمه گوگل]باب در ...

مترادف Bathing suit

شلوارشنا (اسم)
bathing suit

معنی Bathing suit در دیکشنری تخصصی

[نساجی] لباس شنا - شلوار شنا

معنی کلمه Bathing suit به انگلیسی

bathing suit
• bathing costume, swimsuit, garment worn for swimming

Bathing suit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saeed
لباس شنا
مهشاد
مایو

مترادف است با swimsuit

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bathing suit
کلمه : bathing suit
املای فارسی : بتهینگ سوئیت
اشتباه تایپی : ذشفاهدل سعهف
عکس bathing suit : در گوگل

آیا معنی Bathing suit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )