برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1225 100 1

backdrop

/ˈbækˌdrɑːp/ /ˈbækdrɒp/

معنی: پردهء پشت صحنهء تاتر
معانی دیگر: زمینه، پس زمینه، دورنما، پرده یا تابلویی که در عقب صحنه قرار دارد (و معمولا روی آن نقاشی شده است)

بررسی کلمه backdrop

اسم ( noun )
(1) تعریف: a curtain at the rear of a stage setting, upon which are painted elements of the setting such as windows, furniture, the sky, or the like.
مشابه: background

(2) تعریف: the setting or background of anything.
مشابه: background, scene

- against the backdrop of World War II
[ترجمه ترگمان] علیه پشت‌پرده جنگ جهانی دوم
[ترجمه گوگل] در برابر جنگ جهانی دوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه backdrop در جمله های نمونه

1. the alborz mountains form a backdrop to tehran
رشته کوه‌های البرز دورنمای تهران را تشکیل می‌دهد.

2. those events took place against a backdrop of war and bloodshed
آن رویدادها در پس‌زمینه‌ای از جنگ و خونریزی به وقوع پیوست.

3. Leeds Castle will provide a dramatic backdrop to a fireworks display next Saturday.
[ترجمه ترگمان]قلعه لیدز در روز شنبه آینده یک پس‌زمینه نمایشی برای نمایش آتش‌بازی ایجاد خواهد کرد
[ترجمه گوگل]قلعه لیدز یک پس زمینه دراماتیک را برای نمایش یک آتش بازی ارائه خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The conference begins this week against a backdrop of unmitigated gloom.
[ترجمه ترگمان]این کنفرانس این هفته در مقابل پیش‌زمینه‌ای از افسردگی کامل آغاز می‌شود
[ترجمه گوگل]این کنفرانس در این هفته در برابر تاریکی بی نظیر آغاز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The mountains form a dramatic backdrop to the little village.
[ترجمه ترگمان]این کوه‌ها یک پس‌زمینه دراماتیک را به روستای کوچک تبدیل می‌کنند
[ترجمه گوگل]کوه ها به یک روستای کوچک رو به رشد می کنند
[ترجمه شما] ...

مترادف backdrop

پردهء پشت صحنهء تاتر (اسم)
backdrop

معنی کلمه backdrop به انگلیسی

backdrop
• serve as a background to
• back curtain on a stage; background
• a backdrop is a large piece of cloth, often with scenery or buildings painted on it, that is hung at the back of a stage while a play is being performed.
• you can use backdrop to refer to something such as a row of hills or trees that is seen behind a place.

backdrop را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا ایوبی صانع
پشت پرده، پشت صحنه و مانند آن....

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی backdrop
کلمه : backdrop
املای فارسی : بککدرپ
اشتباه تایپی : ذشزنیقخح
عکس backdrop : در گوگل

آیا معنی backdrop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )