برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1264 100 1

bark up the wrong tree

/bɑrk ʌp ðə rɔŋ tri/ /bɑːk ʌp ðə rɒŋ triː/

عوضی گرفتن، بیهوده کوشیدن

واژه bark up the wrong tree در جمله های نمونه

1. If he expects to borrow money from me, he is barking up the wrong tree.
[ترجمه ترگمان]اگر انتظار دارد از من پول قرض بگیرد، از درخت اشتباه پارس می‌کند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She thinks it'll solve the problem, but I reckon she's barking up the wrong tree.
[ترجمه ترگمان]او فکر می‌کند این مساله مشکل را حل می‌کند، اما فکر می‌کنم از درخت اشتباهی پارس می‌کند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you think that, you're barking up the wrong tree altogether.
[ترجمه ترگمان]اگر این طور فکر می‌کنی، روی تنه یک درخت اشتباهی پارس می‌کنی
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You're barking up the wrong tree if you're expecting us to lend you any money.
[ترجمه ترگمان]اگر انتظار داشتید پول به شما قرض بدهم از درخت اشتباهی پارس می‌کنید ...

معنی کلمه bark up the wrong tree به انگلیسی

bark up the wrong tree
• make an error; make a claim to the incorrect person

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
اصطلاح-تیرت خطا رفت-

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bark up the wrong tree
کلمه : bark up the wrong tree
املای فارسی : برک آاپ تاه رانگ تره
اشتباه تایپی : ذشقن عح فاث صقخدل فقثث
عکس bark up the wrong tree : در گوگل

آیا معنی bark up the wrong tree مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )