برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

battle cry

/ˈbætl̩ˈkraɪ/ /ˈbætl̩kraɪ/

معنی: خروش، شعار جنگی
معانی دیگر: نعره ی هنگام نبرد، (در مسابقات و غیره) شعار

بررسی کلمه battle cry

اسم ( noun )
(1) تعریف: a shout or cry of determination or enthusiasm given by troops in battle.

(2) تعریف: a slogan or motto used by those engaged in a contest, campaign, or the like.
مشابه: slogan

واژه battle cry در جمله های نمونه

1. Forward! That is the battle cry.
[ترجمه ترگمان]به پیش! این فریاد مبارزه است
[ترجمه گوگل]رو به جلو! این گریه نبرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. 'Reclaim the night' was the battle cry of women fighting for the right to walk safely at night.
[ترجمه ترگمان]در آن شب صدای فریاد زنانی بود که به سمت راست می‌رفتند تا صحیح و سالم در شب راه بروند
[ترجمه گوگل]'دعا کردن شب'، گریه نبردی بود که زنان برای حق قدم زدن با خیال راحت در شب می جنگند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 'Socialism Now!' was their battle cry.
[ترجمه ترگمان]همین حالا سوسیالیسم! فریاد جنگی ایشان بود
[ترجمه گوگل]'سوسیالیسم اکنون!' گریه نبرد آنها بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His battle cry was echoed by Baal and Set, as they hurtled forward in his wake.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که آن‌ها به دنبال او به راه افتادند، فریادهای \"بعل و شین\" به گوش رسید
[ترجمه گوگل]گله نبرد او توسط Baal و Set پخش شد، به عنوان آنها در پیش گرفتند او را متور ...

مترادف battle cry

خروش (اسم)
slogan , clamor , cry , banner cry , roar , roaring , crying , battle cry
شعار جنگی (اسم)
battle cry

معنی کلمه battle cry به انگلیسی

battle cry
• something that is yelled to call soldiers to war
• a battle cry is a phrase that is used to urge people to take part in activities connected with a particular cause or campaign.
• a battle cry is also a shout that soldiers used to utter as they went into battle.

battle cry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
فرياد هل من مبارزطلبي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی battle cry
کلمه : battle cry
املای فارسی : بتل کای
اشتباه تایپی : ذشففمث زقغ
عکس battle cry : در گوگل

آیا معنی battle cry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )