برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

be had

واژه be had در جمله های نمونه

1. There were rich pickings to be had from the stock market.
[ترجمه ترگمان]از بازار سهام، شکارهای فراوانی داشت
[ترجمه گوگل]از بازار سهام چیپس غنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is impossible that any man could be had.
[ترجمه ترگمان]غیر ممکن است که هر کس دیگری داشته باشد
[ترجمه گوگل]غیرممکن است که هر مردی بتواند داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A clean environment cannot be had on the cheap.
[ترجمه ترگمان]یک محیط تمیز را نمی توان به قیمت ارزانی داشت
[ترجمه گوگل]یک محیط تمیز را نمیتوان ارزان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was nothing to be had.
[ترجمه ترگمان]چیزی نبود که بتوان آن را تحمل کرد
[ترجمه گوگل]چیزی نبود که وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There are rich pickings to be had ...

معنی کلمه be had به انگلیسی

be had
• have sex with -, be a sexual partner to -

be had را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
(to be deluded, tricked, swindled, or outsmarted. (always used in the past tense

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be had مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )