برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

beatify

/biˈætɪfaɪ/ /biˈætɪfaɪ/

معنی: امرزیدن، مبارک خواندن، سعادت جاودانی بخشیدن
معانی دیگر: آمرزیدن

بررسی کلمه beatify

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: beatifies, beatifying, beatified
(1) تعریف: to make profoundly happy or blissful.

(2) تعریف: in the Roman Catholic Church, to proclaim (a deceased person) blessed in heaven and deserving of a ceremony of honor.

(3) تعریف: to admire or exalt as superior.

- Many classical music lovers beatify Bach's concertos.
[ترجمه ترگمان] بسیاری از دوستداران موسیقی کلاسیک concertos باخ را beatify
[ترجمه گوگل] بسیاری از عاشقان موسیقی کلاسیک کنسرت های باخ را بر عهده دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف beatify

امرزیدن (فعل)
absolve , forgive , remit , beatify
مبارک خواندن (فعل)
beatify , bless
سعادت جاودانی بخشیدن (فعل)
beatify

معنی کلمه beatify به انگلیسی

beatify
• bless, make blissful; sanctify a person who has died (catholic)
• to beatify a dead person means to declare formally in a church ceremony that they are a blessed person, usually as the first step in making them a saint.

beatify را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
مبارك خواندن مبارك بركت سعادت beatify , bless
مبارك
to health with blessed love
بسلامتي با عشق سعادت بركت(خوشبختي)
Shirinbahari
آمرزیدن. سعادت ابدی بخشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beatify
کلمه : beatify
املای فارسی : بیتیفی
اشتباه تایپی : ذثشفهبغ
عکس beatify : در گوگل

آیا معنی beatify مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )