برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

believe

/bəˈliːv/ /bɪˈliːv/

معنی: باور کردن، معتقد بودن، اعتقاد داشتن، عقیده داشتن، اعتقاد کردن، گمان داشتن، ایمان اوردن
معانی دیگر: چه باور کنید چه نکنید، واقعا، راست پنداشتن، اطمینان کردن به، اعتماد داشتن به، ایمان داشتن، آوری داشتن، پنداشتن، فکر کردن

بررسی کلمه believe

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: believes, believing, believed
عبارات: believe in
(1) تعریف: to accept as honest or true.
مترادف: buy, credit, trust
متضاد: disbelieve, discount, doubt
مشابه: accept, accredit, acknowledge, assume, put stock in, recognize, repute, swallow, take

- They believe every word their leader says.
[ترجمه علی ابادی] انها باور دارن هر کلمه ای که رهبرشان میگوید
|
[ترجمه موسوی] انها هر حرفی را که رهبر انها می گوید باور میکنند
|
[ترجمه نسا] ان ها هرسخنی را که رهبرشان میگوید باور دارند
|
[ترجمه Rohhab] آنها همه صحبت‌های رهبرشان را باور می‌کنند.
...

واژه believe در جمله های نمونه

1. believe me, resignation is a crazy idea!
باور کن،استعفا فکر احمقانه‌ای است‌!

2. believe it or not
چه باور کنید چه نکنید،واقعا

3. believe me
باور کنید،باور کن

4. i believe in god
به خدا ایمان دارم.

5. i believe in god, the father almighty. . .
ایمان دارم به خدا،قادر متعال. . .

6. i believe in his honesty
من به صداقت او اطمینان دارم.

7. i believe in the honesty of his word
من به صداقت حرف‌های او ایمان دارم.

8. i believe she is american
فکر می‌کنم امریکایی باشد.

9. some believe ataturk was a benevolent dictator
برخی معتقدند آتاتورک دیکتاتور خیراندیشی بود.

10. some believe in the divinity of christ
برخی معتقد به ربانیت عیسی هستند.

11. some believe that capital punishment will brutalize the general public
برخی معتقدند که مجازات اعدام موجب سنگدلی قاطبه‌ی مردم می‌گردد.

12. they believe that through certain rituals one can evoke spirits
آنان بر این باورند که با برخی مراسم می‌توان ارواح را فراخواند. ...

مترادف believe

باور کردن (فعل)
believe
معتقد بودن (فعل)
believe
اعتقاد داشتن (فعل)
believe , daresay
عقیده داشتن (فعل)
reckon , presume , deem , believe , opine , have an opinion , think
اعتقاد کردن (فعل)
credit , believe
گمان داشتن (فعل)
believe
ایمان اوردن (فعل)
believe

معنی عبارات مرتبط با believe به فارسی

باور کنید، چه باور کنید چه نکنید، واقعا
با ایمان، مومن، معتقد، باور کنید
وانمود، تظاهر، افسانه، قصه، متظاهر، ساختگی

معنی کلمه believe به انگلیسی

believe
• have faith in, think to be true
• if you believe that something is true, you think that it is true.
• if you believe someone, you accept that they are telling the truth.
• if you believe in things such as god, fairies, or miracles, you are sure that they exist or happen.
• if you believe in something, you are in favour of it because you think it is good or right.
believe an apology is in order
• think that an expression of regret is appropriate
believe in
• have faith in -
believe it or not
• you won't believe this but, what i'm about to tell you is unbelievable yet true
be led to believe
• be misled (either intentionally or unintentionally)
could not believe
• was not able to believe, could not have faith in
hard to believe
• difficult to believe or imagine
he couldn't bring himself to believe
• hard for him to believe, hard for him to convince himself
led to believe
• he was persuaded, he was made to think that - was true
made believe
• pretended, played an imaginative game
make believe
• pretend; imaginary; use the imagination
• you refer to someone's behaviour as make-believe when they pretend that things are better or more exciting than they really are.
there is reason to believe
• there is cause to suppose such
was inclined to believe
• tended to believe, was of the opinion, understood
world of make belie ...

believe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zohre😻
طرز فکر
زهرا
باور
tannaz
توانستن ،باور ،کاری که انجامش غیر ممکن است
Hazan
believeمتردف daresay اعتقاد داشتن
Queen
عقیده اتقادات چیزی که بهش باور دارید
Zahra
ایمان داشتن ، معتقد بودن
Zahra
ایمان داشتن ،معتقد بودن
S H
باور داشتن،ايمان داشتن،اعتقاد داشتن به
Ttttttttttt
Believe=باور
#رها
باور کردن
Nima Raja
قبول کردن
خورشيدوند
I believe
من باور دارم👌🏻
خورشيدوند
believe in the heartbeat
سنا
باور کردن
KOSAR
باور کردن
سبحهن
اعتماد کردن$
آراز فرشباف
(verb.):
باور داشتن
اعتقاد داشتن
عقیده داشتن
(noun.):
باور، اعتقاد، عقیده، نظری که فرد به درستی آن اطمینان داشته باشد.
ا.م
ایمان داشتن
chelsea
meaning: feel sure that something is true or right
meaning: feel sure that what somebody says is true
sentence: she says she did not take the money. do you beleve her
ش ن
باور کردن. اعتقاد داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی believe
کلمه : believe
املای فارسی : بلیو
اشتباه تایپی : ذثمهثرث
عکس believe : در گوگل

آیا معنی believe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )