برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

bibliophile

/ˈbɪblɪəfaɪl/ /ˈbɪblɪəfaɪl/

معنی: دوستدار کتاب، کتاب جمع کن، عاشق شکل وظاهر کتب
معانی دیگر: کتابدوست (به ویژه کسی که کتاب را به خاطر جلد و چاپ و صحافی آن دوست دارد)

بررسی کلمه bibliophile

اسم ( noun )
مشتقات: bibliophilic (adj.), bibliophilism (n.), bibliophilist (n.)
• : تعریف: a lover or collector of books, esp. for the fine or rare physical qualities of their paper, printing, binding, or the like.

واژه bibliophile در جمله های نمونه

1. A bibliophile likes books and an oenophile enjoys wine.
[ترجمه ترگمان]A کتاب دوست دارد و an از شراب لذت می‌برند
[ترجمه گوگل]یک کتابفروشی کتاب ها را دوست دارد و یک عنکبوت لذت بردن از شراب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A loose-knit band of authors, bibliophiles and intellectual gadflies began showing up at Library Commission meetings to denounce the New Main.
[ترجمه ترگمان]یک گروه از نویسندگان، bibliophiles و gadflies روشنفکر شروع به نمایش در جلسات کمیسیون کتابخانه کردند تا مین جدید را محکوم کنند
[ترجمه گوگل]گروه متشکل از نویسندگان، کتابفیلم ها و فانتزی های فکری در جلسات کمیسیون کتابخانه ها برای محکوم ساختن اصلی جدید شروع به کار کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Collectors, bibliophiles and browsers will find a warm welcome from the many dealers when the fair opens at 00 am precisely.
[ترجمه ترگمان]Collectors، bibliophiles و browsers بعد از باز شدن بازار، از many بسیار گرمی استقبال خواهند کرد
[ترجمه گوگل]گردآورندگان، کتابفروشیها و مرورگرها از بازدیدکنندگان بسیاری بازدید می کنند وقتی که مناظر دقیقا در ساعت 00 صبح باز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bibliophile

دوستدار کتاب (اسم)
bibliophile
کتاب جمع کن (اسم)
bibliophile
عاشق شکل وظاهر کتب (اسم)
bibliophile

معنی کلمه bibliophile به انگلیسی

bibliophile
• book collector, one who loves books

bibliophile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bibliophile
کلمه : bibliophile
املای فارسی : بیبلیفیل
اشتباه تایپی : ذهذمهخحاهمث
عکس bibliophile : در گوگل

آیا معنی bibliophile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )