برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1330 100 1

bikeway


جاده ی دوچرخه رو

بررسی کلمه bikeway

اسم ( noun )
• : تعریف: a roadway or trail reserved for bicycle riding.

واژه bikeway در جمله های نمونه

1. It's not only necessary to improve the bikeway environment but also the infrastructure of the bikeway system to provide safety to cyclists and to provide the utilization rate of bicycles.
[ترجمه ترگمان]این مساله نه تنها برای بهبود محیط bikeway ضروری است بلکه زیرساخت سیستم bikeway نیز برای تامین ایمنی دوچرخه سواران و فراهم نمودن نرخ بهره‌برداری از دوچرخه ضروری می‌باشد
[ترجمه گوگل]نه تنها لازم است محیط زیست دوچرخهسواری را بهبود بخشد، بلکه زیرساخت سیستم دوچرخه سواری برای تأمین ایمنی برای دوچرخهسواران و همچنین میزان بهرهبرداری از دوچرخهها فراهم شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The degree of satisfaction to the bikeway was evaluated higher by landscape designers than general public.
[ترجمه ترگمان]درجه رضایت از bikeway توسط طراحان چشم‌انداز بیشتر از عموم ارزیابی شد
[ترجمه گوگل]درجه رضایت از دوچرخهسواری توسط طراحان چشم انداز بالاتر از عموم مردم مورد ارزیابی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bikeway will be painted in a distinctive color, so it can be distinguished easily.
[ترجمه ترگمان]The بارنگ متمایزی رنگ‌آمیزی خواهند شد، به همین دلیل می‌تواند به راحتی متمایز شود
[ترجمه گوگل]دوچرخه سواری در یک رنگ متمایز رنگ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی تشخیص داد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه bikeway به انگلیسی

bikeway
• path or track for bicyclists

bikeway را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bikeway
کلمه : bikeway
املای فارسی : بیکوی
اشتباه تایپی : ذهنثصشغ
عکس bikeway : در گوگل

آیا معنی bikeway مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )