برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1355 100 1

bilabial

/ˌbaɪˈleɪbɪəl/ /ˌbaɪˈleɪbɪəl/

معنی: دو لبه
معانی دیگر: (آوا شناسی) دو لبی، دارای دو لب

بررسی کلمه bilabial

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having two lips, as certain flowers; bilabiate.

(2) تعریف: pronounced with the lips close together, as the consonants "p" and "m".
اسم ( noun )
• : تعریف: a speech sound made with the lips close together, as the consonants "b" and "m".

واژه bilabial در جمله های نمونه

1. bilabial stop
بستواج دولبی

2. In English, b, p, m and w are bilabials.
[ترجمه ترگمان]در انگلیسی، ب، p، m و w bilabials هستند
[ترجمه گوگل]به زبان انگلیسی، b، p، m و w دوبینی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 'P' is a bilabial consonant.
[ترجمه ترگمان]P یک consonant bilabial است
[ترجمه گوگل]'P' یک موافق دوبعدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For example, bilabial consonants are uttered first by children at the babbling stage.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، حروف صامت bilabial ابتدا توسط کودکان در مرحله babbling ادا می‌شوند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، همجنسگرایان دو طرفه ابتدا توسط کودکان در مرحله زایمان می گویند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The voiceless bilabial stop in pin and the one in spin are in complimentary distribution.
[ترجمه ترگمان]خاموش bilabial خاموش در پین و یکی از آن‌ها در اسپین از توزیع تعریف می‌شود
[ترجمه گ ...

مترادف bilabial

دو لبه (صفت)
bilabial , bilobate , bilobated

معنی کلمه bilabial به انگلیسی

bilabial
• speech sound produced with the lips close together (phonetics)
• using both the upper and lower lips (phonetics)

bilabial را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
-در علم آواشناسی :
صداهایی که برای تولید آن از هر دو لب بالا و پایین به طور همزمان استفاده میشود.
مثل : پ،ب،م، دابلیو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bilabial
کلمه : bilabial
املای فارسی : بیلبیل
اشتباه تایپی : ذهمشذهشم
عکس bilabial : در گوگل

آیا معنی bilabial مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )