برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1318 100 1

blindside

/ˈblaɪndˌsaɪd/ /ˈblaɪndˌsaɪd/

(معماری)، طبقه ی ساختمان که پنجره نداشته باشد، اشکوب کور، (فوتبال امریکایی) به حریف از طرفی که نمی بیند تنه زدن، غافلگیر کردن

بررسی کلمه blindside

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: blindsides, blindsiding, blindsided
• : تعریف: to hit or attack (someone, esp. a football player) from an unanticipated direction.

واژه blindside در جمله های نمونه

1. Their car was blindsided by a bus at the intersection.
[ترجمه ترگمان]اتومبیل آن‌ها در تقاطع با اتوبوس مورد حمله قرار گرفت
[ترجمه گوگل]ماشین آنها با یک اتوبوس در تقاطع کور شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The recession blindsided a lot of lawyers who had previously taken for granted their comfortable income.
[ترجمه ترگمان]رکود اقتصادی تعداد زیادی از وکلا را که قبلا به خاطر درآمد راحتی خود اجاره کرده بودند، مورد حمله قرار داد
[ترجمه گوگل]رکود اقتصادی بسیاری از وکلا را که قبلا درآمدشان راحت شده بود، نادیده گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I was blindsided by his suggestion.
[ترجمه mohammad] من از پیشنهادش غافلگیر شدم
|
[ترجمه ترگمان]من از پیشنهاد او کور شدم
[ترجمه گوگل]من با پیشنهادش کور شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه blindside به انگلیسی

blindside
• strike someone on the side that they cannot see, hit someone from behind

blindside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dariush Alagha
Blindside somebody
کسی را غافلگیر کردن، شوکه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blindside
کلمه : blindside
املای فارسی : بلیندسید
اشتباه تایپی : ذمهدیسهیث
عکس blindside : در گوگل

آیا معنی blindside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )