برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

blow the expense

blow the expense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
UK informal
used for saying that you want something so much that you do not care how much it costs:
I'm going to book a holiday. Blow the expense!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی blow the expense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )