برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1229 100 1

bold

/boʊld/ /bəʊld/

معنی: جسور، بی پروا، دلیر، سرزنده، خیره، گستاخ، متهور، بی باک، باشهامت، خشن و بی احتیاط، چیره، غیور، بامروت، خیره سر، سرانداز، سلحشور
معانی دیگر: نترس، تهورآمیز، پررو، بی ملاحظه، برجسته و پرشیب، (دستخط) درشت و خوانا، (رنگ و شکل) جلب توجه کننده، (حروف چاپی و غیره) درشت و سیاه، (بیان) پرحرارت، قرص و مجاب کننده، (مهجور) دارای اطمینان به خود

بررسی کلمه bold

صفت ( adjective )
حالات: bolder, boldest
مشتقات: boldly (adv.), boldness (n.)
(1) تعریف: brave; daring.
مترادف: brave, courageous, daring, fearless, intrepid, valiant
متضاد: cowardly, safe, shy, spineless, timid
مشابه: adventurous, audacious, gritty, lionhearted, pioneer, plucky, resolute, romantic, spunky, stout-hearted, undaunted

- It was bold of you to speak up so forcefully at the town meeting.
[ترجمه ترگمان] خیلی جسورانه بود که در جلسه شورای شهر با جدیت حرف بزنی
[ترجمه گوگل] از شما خواسته بود تا در جلسه شهر با صداقت سخن بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The bold young man fought off the elderly woman's attacker.
[ترجمه ترگمان] جوان جسور با مهاجم پیرزن مبارزه کرد
[ترجمه گوگل] مرد جوان جسورانه با مهاجم زن مسن مبارزه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: imaginative; innovative.
مترادف: audacious, imaginative, innovative
مشابه: adventurous, creative, daring, defiant, enterprising, original, pioneer, venturesome

- It was a bold and exciting plan, but no one was sure it would work.
...

واژه bold در جمله های نمونه

1. bold print
حروف چاپی درشت و پررنگ

2. a bold cliff
صخره‌ی دماغه مانند

3. his bold language offended his friends
بی‌ملاحظگی او در کلام موجب رنجش دوستانش شد.

4. in bold print (or typeface)
با حروف درشت و سیاه

5. the bold project to build a new canal through the mountains
طرح تهورآمیز ساختن آبراهی از میان کوه‌ها

6. as bold as brass
(عامیانه) بسیار پررو،گستاخ

7. make bold
جرات کردن،به خود اجازه دادن،جسارت کردن

8. to make bold
جسارت کردن

9. put a bold face on
به نظر شجاع (یا مطمئن) آمدن،به روی خود نیاوردن،خم به ابرو نیاوردن

10. a building of bold red brick
ساختمانی از آجر سرخ چشمگیر

11. alexander was a bold commander
اسکندر سرکرده‌ی بی‌باکی بود.

12. he is as bold as brass!
رویش به سنگ پا می‌ماند!

13. if i may be so bold (as to . . . )
اگر جسارت نباشد

14. put on (or show) a bold front
...

مترادف bold

جسور (صفت)
wanton , presumptuous , rude , bold , defiant , forward , fresh , insolent , daring , bumptious , cocky , presuming , presumptive , assured , hardy , immodest , malapert , pert , bold-faced , flip , high-spirited , lippy , peart , venturous , pushing
بی پروا (صفت)
adventurous , reckless , unscrupulous , heady , headlong , audacious , brave , bold , confident , foolhardy , fearless , dashing , rash , heedless , daredevilish , insouciant , hare-brained , inconsiderate , impetuous , incautious , irregardless , unadvised , slapdash , temerarious
دلیر (صفت)
adventurous , brave , courageous , plucky , gallant , bold , chivalric , hardy , intrepid , valorous , doughty , stout-hearted , lion-hearted , manful , pushing
سرزنده (صفت)
alive , fast , animate , live , quick , brisk , brave , bold , snappy , vivid , lively , spirited , animated , vivacious , daring , heartsome , sprightly , buxom , canty , sprightful
خیره (صفت)
brave , bold , amazed , stubborn , dazed , insolent , impudent , disobedient , self-willed , puzzled
گستاخ (صفت)
indecent , wanton , presumptuous , rude , perky , bold , forward , insolent , impudent , unshaped , unshapen , arrogant , presumptive , brash , unabashed , immodest , barefaced , flippant , malapert , cheeky , pert , impertinent , bold-faced , jaunty , flip , tumorous , lippy , peart , venturous
متهور (صفت)
audacious , brave , bold , daring , hardy , intrepid , brash , go-ahead , venturesome , venturous , temerarious
بی باک (صفت)
audacious , brave , bold , intrepid , fearless , dashing , stalwart , brazen , heroic , undaunted , daredevilish , devil-may-care , doughty , venturous , temerarious
باشهامت (صفت)
plucky , bold
خشن و بی احتیاط (صفت)
bold
چیره (صفت)
bold , dominant , victorious
غیور (صفت)
brave , bold , spunky , warm , zealous , jealous
بامروت (صفت)
humane , just , brave , bold , gentle , honest
خیره سر (صفت)
wayward , obstinate , brave , bold , stubborn , willful , fearless , stupid , featherheaded , fat-brained , self-willed , overbold , self-assured , self-confident
سرانداز (صفت)
brave , bold , daring , intrepid , dauntless
سلحشور (صفت)
combat , brave , bold

معنی عبارات مرتبط با bold به فارسی

جسور، گستا
حروف سیاه برجسته
اگر جسارت نباشد
جرات کردن، به خود اجازه دادن، جسارت کردن

مخفف bold

عبارت کامل: Blood Oxygenation Level Dependent Imaging
موضوع: پزشکی
تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابستگی میزان اکسیژن خون، نوعی روش تصویرگیری در اف ام آر آی است.

در این روش کارکردی (fuctional)، اختلاف پذیرفتاری مغناطیسی بین اکسی هموگلوبین و دی اکسی هموگلوبین در خون مدنظر است تا قسمتهای فعال کورتکس مغزی به نمایش در آید.

معنی bold در دیکشنری تخصصی

bold
[کامپیوتر] پر رنگ - حالتی از حروف که سیاه تر و پر رنگ تر از حروف دیگر دیده می شود مانند اصطلاحات این فرهنگ که به صورت پر رنگ آمده است نگاه کنید به weight
[کامپیوتر] حرف سیاه ؛ طرح سیاه ؛ طرح موکد.
[ریاضیات] حروف سیاه برجسته
[کامپیوتر] پر رنگ چاپ کردن

معنی کلمه bold به انگلیسی

bold
• (computers, printing) thick heavy print used for emphasis; font or type style with thick strokes
• brave, courageous, daring; forward, blunt; rude; in boldface
• a person who is bold is not afraid to do things which involve risk or danger.
• you also say that someone is bold when they are not shy or embarrassed in the company of other people, and perhaps behave less respectfully than you would expect.
• bold lines or designs are painted or drawn in a clear, strong way.
bold adventure
• dangerous adventure, risky activity
bold character
• large emphasized letter, boldface print
bold face
• thick heavy print used for emphasis
• bold face refers to letters printed in darker ink than the rest of the words in a book, in order to make them stand out. the headwords in this dictionary are printed in bold face.
bold faced
• insolent, rude, impudent, insolent; (printing) with thick heavy lines
bold letters
• letters which are printed darker than the other letters (for emphasis)
make bold
• make daring, make courageous
philip the bold
• (1342-1404) duke of burgundy who served as virtual ruler of france after charles iv became insane

bold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hadis
درخشان
محسن
جسورانه
مهدی سرداری
جسارت
محسن2
تابلو شدن
Matin
نترس،بی باک
بابک ر و
حروف پر رنگ
محمدجعفری
توپر(الکترونیک)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bold
کلمه : bold
املای فارسی : بلد
اشتباه تایپی : ذخمی
عکس bold : در گوگل

آیا معنی bold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )