برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1354 100 1

bombshell

/ˈbɑːmˌʃel/ /ˈbɒmʃel/

معنی: بمب، امر تعجب اور
معانی دیگر: هر چیز شگفت آور و ناگهانی، رجوع شود به: bomb

بررسی کلمه bombshell

اسم ( noun )
(1) تعریف: a bomb.

(2) تعریف: a person or thing that creates a sensation or surprise.
مشابه: surprise

- The emperor's death was a bombshell.
[ترجمه ترگمان] مرگ امپراتور چیز عجیبی بود
[ترجمه گوگل] مرگ امپراتور یک بمب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bombshell در جمله های نمونه

1. the news of their wedding was a bombshell
خبر ازدواج آنان خیلی غیرمترقبه بود (مثل بمب صدا کرد).

2. His resignation after thirteen years is a political bombshell.
[ترجمه ترگمان]استعفای او پس از سیزده سال تکان‌دهنده سیاسی است
[ترجمه گوگل]استعفای او پس از سیزده سال یک بمب سیاسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Then came the bombshell: the factory was to close down.
[ترجمه محمد] سپس آن بمب (خبری) سررسید : کارخانه بسته شد.
|
[ترجمه ترگمان]پس از آن چیز به ذهنش رسید: کارخانه نزدیک بود به زمین بیفتد
[ترجمه گوگل]سپس بمب اتمی را که کارخانه آن را بسته بود، به پایان رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Then she dropped her bombshell. " I'm pregnant.
[ترجمه مهرزاد] سپس او خبر تکان دهنده را داد: من حامله ام.
...

مترادف bombshell

بمب (اسم)
bomb , bombshell
امر تعجب اور (اسم)
bombshell

معنی کلمه bombshell به انگلیسی

bombshell
• bomb, explosive; something shocking, something that creates a sensation
• a bombshell is a sudden piece of bad or unexpected news.
drop a bombshell
• drop a bomb on something; cause a great disturbance

bombshell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود
اعجاب آور و ناگهانی
sima
به معنی زن زیبا و جذاب هم هست.
بابک
به زنان زیبا علی الخصوص زنان بلوند گفته میشود،کاملش اینه blonde bombshell
اسی مانکن
بمب خبری
افسانه
drop a bombshell = to suddenly tell big or surprising news
I dropped the bombshell on my parents when I told them that my wife was pregnant

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bombshell
کلمه : bombshell
املای فارسی : بمبشلل
اشتباه تایپی : ذخئذساثمم
عکس bombshell : در گوگل

آیا معنی bombshell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )