برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1292 100 1

bong

/ˈbɑːŋ/ /bɒŋ/

معنی: طنین صدا
معانی دیگر: شکسته بند (بدون پروانه ی کسب رسمی)، آتش بلند شعله، آتشی که در هوای آزاد روشن کنند (برای تفریح یا سوزاندن شاخ و برگ و غیره)، آتش بزرگ، نار، بزرگ آذر، آتش بازی، صدای عمیق و پرطنین (مثل صدای ناقوس بزرگ)، دانگ، بانگ، دانگ دانگ صدا کردن، قلیان ویژه ی کشیدن ماری جوانا و غیره، ring : طنین صدا مثل صدای زنگ

بررسی کلمه bong

اسم ( noun )
• : تعریف: the sound made by a large bell or gong.
مشابه: clang, ring
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: bongs, bonging, bonged
• : تعریف: to sound a large bell or gong.
اسم ( noun )
• : تعریف: a water pipe used for smoking marijuana or other narcotics.

واژه bong در جمله های نمونه

1. I heard the bong of the grandfather clock.
[ترجمه ترگمان]صدای زنگ ساعت پدربزرگ را شنیدم
[ترجمه گوگل]من بونگ ساعت پدربزرگ را شنیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The bong was returned to Julian, who began to refill it.
[ترجمه ترگمان]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]بونگ به جولیان بازگشت، که شروع به پر کردن آن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Firebug picked up his bong and took a hit.
[ترجمه ترگمان]firebug، bong را برداشت و یک ضربه زد
[ترجمه گوگل]فایرفاکس بونگ را برداشت و یک ضربه گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Miguel took the bong but looked at him as if he doubted it would work.
[ترجمه ترگمان]میگوئل جعبه را گرفت، اما طوری به او نگاه کرد که انگار شک داشت جواب دهد
[ترجمه گوگل]میگوئل بونگ را گرفت اما به او نگاه کرد، انگار که شک داشت که کار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bong

طنین صدا (اسم)
ring , bong , echo

معنی bong در دیکشنری تخصصی

bong
[کوه نوردی] میخ
[کوه نوردی] میخ آمریکاییU شکل و بزرگ، بنگ
[کوه نوردی] میخ آمریکاییU شکل و بزرگ، بنگ

bong را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
بونگ (وسیله ای شبیه به قلیان) / قلیان فرنگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bong
کلمه : bong
املای فارسی : بنگ
اشتباه تایپی : ذخدل
عکس bong : در گوگل

آیا معنی bong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )