برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

booger

واژه booger در جمله های نمونه

1. Small-time politics, you can hide the boogers.
[ترجمه ترگمان]سیاست گاه کوچک، شما می‌توانید the را پنهان کنید
[ترجمه گوگل]سیاست های کوچک زمان، شما می توانید boogers را پنهان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Surreptitiously, I stuck boogers on the ends of my fingertips and then tossed them on to the third rail of the subway.
[ترجمه ترگمان]Surreptitiously، boogers را روی نوک انگشتانم گذاشتم و بعد آن‌ها را به سمت ریل سوم مترو پرت کردم
[ترجمه گوگل]به طور محکم، بوقلرها را در انتهای نوک انگشتانم گرفتم و سپس آنها را به سومین ریل مترو پرتاب کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For years we thought those were boogers on his shirt.
[ترجمه ترگمان] سال‌ها فکر می‌کردیم که اونا ان‌دماغ روی لباسش هستن
[ترجمه گوگل]سالهاست که فکر می کردیم که آنها بر روی پیراهنش شلوغ بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There's a massive booger hanging out of your nose, please clean it!
[ترجمه ترگمان]یه دماغ گنده داره از دماغت آویزون میشه، لطفا تمیزش کن
[ترجمه ...

معنی کلمه booger به انگلیسی

booger
• piece of dried nasal mucus

booger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
دماغ
میلاد علی پور
مخاط بینی
خشایار نوروزی
چلم(آب دماغ) خشک شده یا آویزان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی booger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )