برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

bootleg

/ˈbuːˌtleɡ/ /ˈbuːtleɡ/

معنی: ساق چکمه، مشروب قاچاق، معامله قاچاقی انجام دادن
معانی دیگر: (ساختن یا حمل یا فروش هر چیز به طور غیرقانونی به ویژه مشروبات الکلی) گریزه، غیرقانونی، ممنوعه، بدنه ی چکمه، استوانه ی چکمه

بررسی کلمه bootleg

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: bootlegs, bootlegging, bootlegged
• : تعریف: to smuggle or otherwise participate in the unauthorized or illegal sale of.

- Those gangsters were bootlegging whisky and gin throughout Prohibition.
[ترجمه ترگمان] اون گانگسترها، ویسکی و جین در طول ممنوعیت مشروبات الکلی بودن
[ترجمه گوگل] این گانگستر ها در طول ممنوعیت، ویسکی و جین را بوتلگ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to deal illegally in the making, conveyance, or sale of something.
صفت ( adjective )
• : تعریف: characterized by or associated with bootlegging, as an illegal or clandestine operation.

- The truck carried fifty cases of bootleg whisky.
[ترجمه ترگمان] وانت ۵۰ جعبه ویسکی قاچاق حمل می‌کرد
[ترجمه گوگل] کامیون پنجاه مورد ویسکی بوتلگ را حمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: bootlegger (n.)
• : تعریف: alcoholic drink, usu. whiskey or other strong spirit, that is made, conveyed, or ...

واژه bootleg در جمله های نمونه

1. Later the Colonel bought me a bottle of bootleg liquor from some gypsies.
[ترجمه ترگمان]بعدها سرهنگ یک بطری مشروب قاچاق از یک کولی برای من خرید
[ترجمه گوگل]بعدها سرهنگ من یک بطری مشروب بوتلگ را از برخی از کولی ها خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The record was a bootleg.
[ترجمه ترگمان]پرونده مشروب قاچاق بود
[ترجمه گوگل]این رکورد بوتلگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And bootleg sales were never substantial enough to hurt the regular sales of an artist, he says.
[ترجمه ترگمان]او می‌گوید: فروش bootleg هرگز به اندازه کافی اساسی نبوده است تا به فروش منظم یک هنرمند آسیب برساند
[ترجمه گوگل]او می گوید فروش فروش بوتلگ هرگز به اندازه کافی برای فروش منظم یک هنرمند آسیب ندیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The show survived on smudgy bootleg videotapes, and its performances popped up occasionally on unauthorized albums.
[ترجمه ترگمان]این نمایش در نوارهای ویدیویی قاچاق گرفته باقی ماند و اجراهای آن گاهی در آلبوم‌های غیر معتبر پخش می‌شد
...

مترادف bootleg

ساق چکمه (اسم)
boot top , bootleg
مشروب قاچاق (اسم)
bootleg
معامله قاچاقی انجام دادن (فعل)
bootleg

معنی bootleg در دیکشنری تخصصی

bootleg
[معدن] قسمت منفجر نشده چال (آتشباری)

معنی کلمه bootleg به انگلیسی

bootleg
• produced or distributed illegally, made or sold in an illegal manner
• part of boot which covers the leg; something made or distributed or sold illegally (i.e. alcoholic beverages, musical recordings, etc.)
• make or sell without permission; produce or distribute illegally
• you use bootleg to refer to alcohol, fuel, or recorded music that has been made or transported illegally.

bootleg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
شلوار دم پا گشاد
Shirinbahari
کالای قاچاق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bootleg
کلمه : bootleg
املای فارسی : بوتلگ
اشتباه تایپی : ذخخفمثل
عکس bootleg : در گوگل

آیا معنی bootleg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )