برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1325 100 1

bravado

/brəˈvɑːdoʊ/ /brəˈvɑːdəʊ/

معنی: لاف دلیری، پهلوان پنبه، دلیر دروغی
معانی دیگر: شجاعت ظاهری، اعتماد به نفس مصنوعی، چسی، لاف و گزاف، خودستا

بررسی کلمه bravado

اسم ( noun )
حالات: bravadoes, bravados
• : تعریف: a false, exaggerated, or boastful display of courage.
مشابه: heroic

- His declaration that he would track down the criminal himself was nothing but bravado.
[ترجمه زیبا] اظهارات او مبنی بر این که جنایت را خودش پیگیری خواهد کرد چیزی جز لاف بیهوده نبود...
|
[ترجمه ترگمان] اظهارات او مبنی بر این بود که او خود جنایتکار را پیدا خواهد کرد، جز شجاعت
[ترجمه گوگل] اعلامیه او مبنی بر اینکه او مجرمیت خود را پیگیری می کند، چیزی جز برادوی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bravado در جمله های نمونه

1. take no notice of his threats; they are sheer bravado
به تهدیدهای او توجه نکن‌; کاملا تو خالی است.

2. He behaved aggressively out of bravado.
[ترجمه ترگمان]او از شجاعت رفتار می‌کرد
[ترجمه گوگل]او به شدت از برادویو رفتار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Take no notice of his threats they're sheer bravado.
[ترجمه ترگمان]به تهدیدهای او توجه نکنید، بلکه bravado محض است
[ترجمه گوگل]هیچ نظری از تهدیدات خود را نادیده نگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was an act of bravado that made him ask his boss to resign.
[ترجمه ترگمان]این یک عمل شجاعانه بود که او را واداشت تا از رئیسش بخواهد استعفا بدهد
[ترجمه گوگل]این یک عمل برادوی بود که او را از رئیس خود خواست تا استعفا دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Their behaviour was just sheer bravado.
[ترجمه زیبا] رفتار آن ها کاملا مصنوعی بود
...

مترادف bravado

لاف دلیری (اسم)
bravado
پهلوان پنبه (اسم)
bravado , bully
دلیر دروغی (اسم)
bravado

معنی کلمه bravado به انگلیسی

bravado
• boasting, pretense of bravery, foolhardiness; bravery
• bravado is an appearance of courage that someone shows in order to impress other people.

bravado را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
دليري، تهور، شجاعت
میلاد علی پور
قُپی اومدن، قُمپز در کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bravado
کلمه : bravado
املای فارسی : برودو
اشتباه تایپی : ذقشرشیخ
عکس bravado : در گوگل

آیا معنی bravado مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )