برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

broadside

/ˈbrɒdˌsaɪd/ /ˈbrɔːdsaɪd/

معنی: سطح پهن هرچیزی
معانی دیگر: هریک از دو طرف کشتی (بالای آب)، پهلو (کشتی)، به پهلو، از پهلو، حمله ی شدید (در رسانه ها و غیره)، کلا، یکسر، بدون استثنا، (در کشتی های جنگی قدیم) کلیه ی توپ های یک پهلوی کشتی را با هم شلیک کردن، شلیک هم زمان، (هرچیز بزرگ مثل کامیون و غیره) پهلو، (در اصل) ورقه ی بزرگ که در یک طرف آن اعلامیه چاپ می کردند، ورقه ی اعلامیه ی سیاسی، (در قرن هفدهم) تصنیف (چاپ شده بر ورقه ی کاغذ) (broadsheet هم می گفتند)، توپهایی که دریک سوی کشتی اراسته شده، بایک شلیک

بررسی کلمه broadside

اسم ( noun )
(1) تعریف: a strong, often abusive criticism or denunciation.

(2) تعریف: the simultaneous discharge of all the guns on one side of a warship.

(3) تعریف: a sheet of paper printed on one side only for distribution or posting, or a ballad or satire printed on such sheets.

(4) تعریف: the entire side of a ship that is above the water line.
قید ( adverb )
• : تعریف: with the broadest side facing a given point or direction.

- The motorcycle hit the car broadside.
[ترجمه ترگمان] موتورسیکلت به شدت ضربه زد
[ترجمه گوگل] موتور سیکلت به وسیله ی وسیله نقلیه ی خودرو ضربه زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: broadsides, broadsiding, broadsided
(1) تعریف: to proceed with the broadest side toward a given direction.

(2) تعریف: to deliver a strong criticism or denunciation.
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to attack verbally.
...

واژه broadside در جمله های نمونه

1. the broadside by the newspapers upset the prime minister
حمله‌ی همه جانبه‌ی روزنامه‌ها نخست‌وزیر را ناراحت کرد.

2. to level criticism broadside
بدون استثنا از همه انتقاد کردن

3. the two boats collided broadside
دو کشتی از پهلو با هم تصادم کردند.

4. the truck hit the car broadside
کامیون از پهلو به اتومبیل زد.

5. seriously damaged, the ship entered the river broadside
کشتی که شدیدا صدمه دیده بود از پهلو وارد رودخانه شد.

6. Can the government survive this latest broadside from its own supporters?
[ترجمه ترگمان]آیا دولت می‌تواند از این آخرین ضربه حامیان خود جان سالم به در ببرد؟
[ترجمه گوگل]آیا دولت می تواند از این حامیان خود در این زمینه حمایت کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The Social Democratic leader launched a broadside against both monetary and political union.
[ترجمه ترگمان]رهبر سوسیال دموکرات انتقادات را علیه اتحادیه اقتصادی و سیاسی به راه انداخت
[ترجمه گوگل]رهبر حزب سوسیال دموکراتها، در برابر اتحادیه پولی و سیاسی راه حلی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف broadside

سطح پهن هرچیزی (اسم)
broadside

معنی broadside در دیکشنری تخصصی

broadside
[برق و الکترونیک] متعامد عمود بر یک محور یا صفحه.
[عمران و معماری] برخورد سربه پهلو - تصادف سربه پهلو - تصادم سر به پهلو
[برق و الکترونیک] آرایه ی متعامد نوعی آرایه ی آنتن که جهت بیشترین تابش آن عمود بر خط یا صفحه ی آرایه است. فاصله ی عناصر آرایه نوعاُ کمتر از طول موج است . چنانچه آرایه افقی باشد، محورهای دو قطبی عمود بوده و تابش به صورت عمودی قطبیده می شود. اگر خط آرایه عمودی و محورهای دو قطبی افقی باشند ، تابش به صورت افقی قطبیده خواهد شد.
[عمران و معماری] برخورد سر به پهلو - تصادف سربه پهلو - تصادم سر به پهلو
[معدن] آرایش کناره ای (ژئوفیزیک)

معنی کلمه broadside به انگلیسی

broadside
• with the wider side facing forward; from the side; randomly, by chance
• move with the widest side facing forward; hit on the side, strike the side of; verbally attack; simultaneously fire all guns on one side of a ship
• blow from the side; side of a ship; firing of guns (from the side of a ship)
• a broadside is a strong written or spoken attack on someone.
• a broadside is also the firing of all the guns on one side of a warship at the same time; an old-fashioned use.
• if a ship is broadside to something, it has its longest side facing in the direction of that thing; a technical use.

broadside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
انتقاد شدید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی broadside
کلمه : broadside
املای فارسی : بردسید
اشتباه تایپی : ذقخشیسهیث
عکس broadside : در گوگل

آیا معنی broadside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )