برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1320 100 1

brown study

/ˈbraʊnˈstʌdi/ /braʊnˈstʌdi/

فرو رفتن در اندیشه ها و خیالات خود، خواب و خیال

بررسی کلمه brown study

اسم ( noun )
• : تعریف: a condition of being completely lost in thought or reverie.

- Lost in a brown study, he did not hear the teacher calling him.
[ترجمه ترگمان] در یک اتاق مطالعه قهوه‌ای‌رنگ از دست رفته بود و صدای معلم را نمی‌شنید
[ترجمه گوگل] در یک مطالعه قهوه ای از دست رفته، معلم را که او را می شنید شنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه brown study در جمله های نمونه

1. The students in the library were in a brown study.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان کتابخانه در یک اتاق مطالعه قهوه‌ای بودند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان در کتابخانه مطالعه ای قهوه ای داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was in a brown study.
[ترجمه ترگمان]او در اتاق مطالعه قهوه‌ای بود
[ترجمه گوگل]او در مطالعه قهوه ای بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Newton was always in a brown study.
[ترجمه ترگمان]نیوتن همیشه در یک مطالعه قهوه‌ای بود
[ترجمه گوگل]نیوتن همیشه در مطالعه قهوه ای بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She stood there in a brown study for one and half hours.
[ترجمه ترگمان]او برای یک ساعت و نیم در اتاق مطالعه قهوه‌ای ایستاده بود
[ترجمه گوگل]او برای یک و نیم ساعت در یک مطالعه قهوه ایستاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی عبارات مرتبط با brown study به فارسی

معنی کلمه brown study به انگلیسی

brown study
• condition of being deeply stuck in one's own thoughts, immersion in thought

brown study را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
عالم رویا و هپروت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brown study
کلمه : brown study
املای فارسی : براون استادی
اشتباه تایپی : ذقخصد سفعیغ
عکس brown study : در گوگل

آیا معنی brown study مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )