برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1224 100 1

by request


طبق تقاضا، طبق درخواست، بنا به دعوت

واژه by request در جمله های نمونه

1. The writer's name was withheld by request .
[ترجمه ترگمان]نام نویسنده به صورت درخواست نادیده گرفته شد
[ترجمه گوگل]نام نويسنده از طريق درخواست محروم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By request from the readers, we will give more pages to Letters From Readers.
[ترجمه ترگمان]با درخواست خوانندگان، صفحات بیشتری به نامه‌ها از خوانندگان خواهیم داد
[ترجمه گوگل]با درخواست خوانندگان، ما صفحات بیشتری را به نامه های از خوانندگان ارائه می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The band are playing this song by request of the Queen.
[ترجمه ترگمان]گروه با درخواست ملکه این آهنگ را اجرا می‌کنند
[ترجمه گوگل]این گروه با درخواست ملکه بازی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There were no flowers at the funeral, by request.
[ترجمه ترگمان]در مراسم تدفین هیچ گلی وجود نداشت
[ترجمه گوگل]در مراسم تشییع جنازه هیچ درخواستی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

معنی کلمه by request به انگلیسی

by request
• according to an order, be order, by invitation

by request را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by request
کلمه : by request
املای فارسی : با‌ رکوئست
اشتباه تایپی : ذغ قثضعثسف
عکس by request : در گوگل

آیا معنی by request مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )