انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1099 100 1

Catharsis

تلفظ catharsis
تلفظ catharsis به آمریکایی/kəˈθɑːrsəs/ تلفظ catharsis به انگلیسی/kəˈθɑːsɪs/

معنی: تصفیه، تطهیر، روانپاکسازی، تصفیه و تزکیه نفس بوسیله هنر
معانی دیگر: (روان پزشکی ـ برطرف کردن هراس و عقده های روانی از راه صحبت درباره ی آنها و آگاه شدن به آنها)، تخلیه ی روانی، پاکسازی ذهنی، عقده گشایی، روان پالش، پاکسازی (به ویژه پاکسازی مزاج با مسهل)، تخلیه ی روده ها، (به پیروی از اندیشه ی ارسطو درباره ی اثر نمایش تراژدی برتماشاگران) پاکسازی احساسات و عواطف، خالی کردن عقده های روانی، کاتارسیس، والایش، pl روانپاکسازی

بررسی کلمه Catharsis

اسم ( noun )
حالات: catharses
(1) تعریف: purging, esp. of the digestive system.
مترادف: evacuation, purgation, purge, voiding
مشابه: excretion, purification

(2) تعریف: in drama, a purging of the audience's emotions.
مشابه: epiphany, release, relief, transport

(3) تعریف: in psychotherapy, the bringing of repressed thoughts and feelings to consciousness in order to release emotional tension, or the release itself.
مشابه: outlet, release, relief, transference

- Writing down his memories of combat acted as a catharsis, unburdening him of guilt and anger he had carried around for years.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] نوشتن خاطرات جنگ به عنوان یک تخلیه هیجانی، او را از احساس گناه و خشمی که سال‌ها در اطراف او گذرانده بود محروم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] نوشتن خاطرات خود را از جنگ به عنوان یک catharsis عمل، unburdening او را از گناه و خشم او را به حال برای سال ها انجام شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Catharsis در جمله های نمونه

1. the writing of that story was a kind of catharsis for me
ترجمه نوشتن آن داستان برای من نوعی تخلیه‌ی روانی بود.

2. Music is a means of catharsis for me.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موسیقی وسیله‌ای برای تزکیه نفس من است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موسیقی برای من مفید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Those things the Greeks called catharsis the sharing of pity and terror and joy with all.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن چیزهایی که یونانیان آن را تخلیه (تخلیه)رحم و وحشت و شادی با همه می‌دانستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آن چیزهایی که یونانیها به نام کاترزیس به اشتراک گذاشتند از همجواری و ترور و شادی با همه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Provide for catharsis - release of interdepartmental or interpersonal conflicts of long standing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فراهم نمودن تخلیه هیجانی بین اداره‌ای و یا تعارضات بین فردی طولانی‌مدت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارائه کاتارسیس - انتشار اختلافات بین اداری و یا بین فردی بلند مدت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This revolt is a kind of catharsis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شورش نوعی تزکیه نفس است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شورش نوعی کاترزیس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Music is a means of catharsis for them and they say they like to do things in extreme.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موسیقی وسیله‌ای برای تخلیه هیجانی آن‌ها است و آن‌ها می‌گویند دوست دارند در نهایت کارها را انجام دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موسیقی به معنای کتارسس برای آنهاست و آنها می گویند که دوست دارند کارها را در حد شدید انجام دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Barney was an advanced thinker, a believer in catharsis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بارنی یه متفکر ماهر بود، یه معتقد به تطهیر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بارنی متفکر پیشرفته بود، مؤمن در کاترزیس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. This process of catharsis can bring improvements in both physical and mental health.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این فرآیند تخلیه هیجانی می‌تواند منجر به پیشرفت‌هایی در سلامت جسمی و ذهنی شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این فرایند کاترزیس می تواند بهبود در سلامت جسمی و روانی را به همراه داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Salesman: Child, what do you buy catharsis spirit to work to use?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فروشنده: کودک، چه چیزی روح تزکیه نفس را برای استفاده از آن می‌خرید؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فروشندگان کودک، چه چیزی روح کادرسازی را برای استفاده به کار می گیرید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. They an intellectual epiphany and think they've experienced catharsis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها یک epiphany معنوی هستند و فکر می‌کنند تخلیه هیجانی را تجربه کرده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها یک فکری فکری هستند و فکر می کنند که آنها کاترزیس را تجربه کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Liquidations and closedowns are the healthy catharsis of an efficient market.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]liquidations و closedowns، تطهیر صحیح یک بازار کارآمد هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انحلال و تعطیلی ها، کراتاریس سالم یک بازار کارآمد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This article outlined it from orally catharsis with drugs method and intestinal tract cleaning enema method.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله، آن را از طریق روش تصفیه شفاهی با روش مواد مخدر و روش تصفیه enema، تشریح کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله آن را از کتارسسیل خوراکی با روشهای دارویی و روش انهام تمیز کردن روده معرفی کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Studies show, however, that the notion of anger catharsis is poppycock .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال مطالعات نشان می‌دهد که مفهوم تخلیه خشم poppycock است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعات نشان می دهد، با این حال، مفهوم خلط کاترزیس، خشخاش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. He wrote out his rage and bewilderment, which gradually became a form of catharsis leading to understanding.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از خشم و تحیر نامه نوشت که به تدریج تبدیل به دنیایی از رهایی شد که به درک آن ختم می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خشم و اضطراب خود را نوشت، که به تدریج تبدیل به یک نوع کاترزیس شد که منجر به درک آن شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Catharsis

تصفیه (اسم)
purgation , administration , settlement , arrangement , purification , filtration , refinement , cleaning , catharsis , clean-up
تطهیر (اسم)
purgation , purge , purification , sanctification , catharsis
روانپاکسازی (اسم)
purgation , catharsis
تصفیه و تزکیه نفس بوسیله هنر (اسم)
purgation , catharsis

معنی Catharsis در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] پالایش روانی، تصفیه روانی. رهایی دادن ایده ها و احساسات همراه بوسیله تداوی روحی در اصر مصاحبه با معالج، رها نمودن تجاربی که به علل عاطفی سرکوب یا فراموش شده، و به عرصه وجدان آوردن آن ها.

معنی کلمه Catharsis به انگلیسی

catharsis
• purging, purification (medicine); emotional cleansing through drama; (psychiatry) relief of tension and anxiety through the expression of repressed thoughts and feelings (also katharsis)
• catharsis is getting rid of strong emotions or unhappy memories by expressing them in some way; a formal word.

Catharsis را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی catharsis
کلمه : catharsis
املای فارسی : کاتارسیس
اشتباه تایپی : زشفاشقسهس
عکس catharsis : در گوگل


آیا معنی Catharsis مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )