برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Chalk - it - up

Chalk it up

Chalk it up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح) بگذارش به حساب! بنويسش به حساب!
Chalk something up یعنی چیزی را به حساب یا پای چیزی دیگر نوشتن، حمل بر چیزی دانستن ،نسبت دادن چیزی به یک چیز دیگر
مثال: chalk it up to my inexperience
بذارش به حساب بی تجربگیم!

They're a very young team, so we'll chalk this loss up to inexperience and nerves
آنها یک تیم خیلی جوان هستند، پس ما این باخت را می نویسیم به پای بی تجربگی و عصبانیت!
Figure
نسبت دادن(to attribute), مسئول دانستن، به پای چیزی نوشتن
To hold something responsible in a positive or negative manner.
All the people with diarrhea chalked it up to eating at Taco Bell.

To chalk something up is to attribute it. When we chalk something up to experience, we’re saying that although it wasn’t the outcome we wanted, we can at least learn from the experience. The phrase originated with the custom of marking bar tabs and scores on a slate in pubs. So, if we had Wins, Losses and Experience on a chalk board, we would write resources put into VoIP system proposal under the Experience heading and use what we learned this time to improve our chances next time

Surrender and accept the cause as something beyond one’s control or give credit to something beyond one’s control (if positive),” which is a fair translation of how the phrase is used

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Chalk it up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )