انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1005 100 1

Contingent Liability

تلفظ Contingent Liability
تلفظ Contingent Liability به آمریکایی تلفظ Contingent Liability به انگلیسی

واژه Contingent Liability در جمله های نمونه

1. What further contingent liabilities are being assumed elsewhere in the group?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کدام مسئولیت‌های اضافی بیشتر در جایی دیگر در این گروه در نظر گرفته می‌شوند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در چه مواردی دیگر در گروه جاری مشروط بر این موضوع قرار می گیرند؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Instead, the vendor should be encouraged to identify, describe and quantify the actual and contingent liabilities arising from these disputes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در عوض، فروشنده باید تشویق شود تا نیازهای واقعی و مشروط ناشی از این مناقشات را شناسایی، توصیف و تعیین کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در عوض، باید فروشنده را تشویق کرد که به شناسایی، توصیف و تعیین میزان بدهی های واقعی و احتمالی ناشی از این اختلافات بپردازد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Clearly, the vendor will seek as large a consideration as possible, with as few contingent liabilities as possible.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]واضح است که فروشنده تا آنجا که ممکن است به دنبال یک بررسی بزرگ است و تا آنجا که ممکن است برخی از بدهی‌ها ممکن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]واضح است که فروشنده با توجه به چندین شرط احتمالی که ممکن است، در نظر گرفته می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The government contingent liability means that it is the potential expenditure justice of government that does not exist under any circumstance and just produces while happening in specific incident.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسئولیت مشروط دولت به این معنی است که این مسئولیت بالقوه عدالت برای دولت است که تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و فقط در حال رخ دادن در یک حادثه خاص است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت احتمالی دولت بدان معنی است که این عدالت دولت بودجه بالقوه است که تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و فقط در حادثه خاص اتفاق می افتد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The paper discusses the causes of contingent liability and its bad influence to economy and local finance .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله علل مسئولیت مشروط و تاثیر بد آن بر اقتصاد و دارایی محلی را مورد بحث قرار می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله علل مسئولیت احتمالی و تاثیر بد آن بر اقتصاد و امور مالی محلی مورد بحث قرار می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The risk of the government contingent liability is one of the main financial risk.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ریسک مسئولیت مشروط دولت یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مالی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خطر مسئوليت احتمالی دولت یکی از اصلی ترین خطرات مالی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Since the note becomes a contingent liability, the amount will be credited to Notes Receivable Discounted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آنجا که یادداشت به یک مسئولیت مشروط بدل می‌شود، مبلغ به Notes Discounted واریز می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از آنجا که این یادداشت به یک وظیفه احتمالی تبدیل می شود، مبلغ آن به صورت اوراق قرضه باقیمانده دریافت می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Contingent liability investment transactions, which are margined, require you to make a series of payments against the purchase price, instead of paying the whole purchase price immediately.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تراکنش های سرمایه‌گذاری با مسئولیت محدود، که margined هستند، به شما نیاز دارند که به جای پرداخت فوری کل قیمت خرید، یک سری از پرداخت‌ها را به قیمت خرید انجام دهید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معاملات اوراق بهادار احتمالی که حاوی حاشیه هستند، به شما این امکان را می دهد که مبلغی را در برابر قیمت خرید بپردازید، بجای اینکه بلافاصله کل قیمت خرید را پرداخت کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. In practical accountancy, the contingent liability enterprises are listed only according to their types with little concern for their qualification, size or accounting reports.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حسابداری عملی، شرکت‌های با مسئولیت مشروط، تنها با توجه به نوع خود با توجه کمی به صلاحیت آن‌ها، اندازه یا گزارش‌های حسابداری، فهرست می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حسابداری عملی، شرکت های مشمول شرط بندی تنها با توجه به نوع آنها با نگرانی های کمی در مورد صلاحیت آنها، اندازه و حسابداری گزارش می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The government contingent liability is one of the central elements of the financial risk.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسئولیت مشروط دولت یکی از عناصر اصلی ریسک مالی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت احتمالی دولت یکی از عناصر اصلی ریسک مالی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Contingent liability is one kind of liabilities that may turn to be the direct liabilities in future. It is unpredictable and uncertain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسوولیت مدنی یک نوع مسیولیت است که ممکن است به تعهدات مستقیمی در آینده تبدیل شود غیرقابل‌پیش‌بینی و نامطمئن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت احتمالی یک نوع بدهی است که ممکن است در آینده بدهی های مستقیم باشد این غیر قابل پیش بینی است و نامشخص است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The thesis, from positive angel, analysis how contingent liability takes from and its affecting factors.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این پایان‌نامه، از فرشته مثبت، تجزیه و تحلیل این که چگونه مسئولیت مشروط ناشی از عوامل موثر آن است را بررسی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این پایان نامه، از جنبه مثبت، تجزیه و تحلیل نحوه مسئولیت احتمالی و عوامل موثر آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Contingent liability is one of the core contents of fiscal risk, so it's important to understand it clearly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسوولیت مدنی یکی از محتوای اصلی ریسک مالی است، پس مهم است که آن را به وضوح درک کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت احتمالی یکی از محتویات اصلی ریسک مالی است، بنابراین مهم است که به وضوح آن را درک کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Contingent liability of local government has become a major hidden danger affecting steady operations of local public finance and economy as well as social stability.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسئولیت محدود دولت محلی به یک خطر مخفی بزرگ تبدیل شده‌است که بر عملیات‌های ثابت اقتصاد و اقتصاد محلی و نیز ثبات اجتماعی تاثیر می‌گذارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت های احتمالی دولت محلی تبدیل به یک خطر پنهان عمده ای است که بر عملیات مداوم مالی و اقتصادی عمومی و همچنین ثبات اجتماعی تاثیر می گذارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. After a contingent liability is measured initially, it shall be subject to a subsequent measurement according to the higher one of the following amounts.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از اندازه‌گیری یک مسئولیت مشروط در ابتدا، باید با توجه به مقادیر بالاتر مقادیر زیر، یک اندازه‌گیری متعاقب آن انجام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از اینکه مسئولیت احتمالی در ابتدا اندازه گیری می شود، باید با توجه به مقدار بالاتر از مقادیر زیر، اندازه گیری بعدی انجام شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی Contingent Liability در دیکشنری تخصصی

Contingent Liability
[حسابداری] بدهی احتمالی

معنی کلمه Contingent Liability به انگلیسی

contingent liability
• obligation that will go into effect if a particular condition is met

Contingent Liability را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Contingent Liability

فرهاد مالكي ٠٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠٧/١٨
بدهي احتمالي/مشروط (كه در صورت برآورده نشدن شرط خاصي در قرارداد قابل اجرا مي‌شود.)
|

پیشنهاد شما درباره معنی Contingent Liabilityنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگرآیا معنی Contingent Liability مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )