برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1354 100 1

Cubic meter

واژه Cubic meter در جمله های نمونه

1. The volume of this container is 2 cubic meters.
[ترجمه ترگمان]حجم این ظرف دو متر مکعب است
[ترجمه گوگل]حجم این ظرف 2 متر مکعب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This container has a capacity of over 30 cubic meters.
[ترجمه ترگمان]ظرفیت این کانتینر بیش از ۳۰ متر مکعب است
[ترجمه گوگل]این ظرف دارای ظرفیت بیش از 30 متر مکعب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They put an upper limit of 6 million cubic meters on annual timber extraction.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها محدوده بالایی از ۶ میلیون متر مکعب را در استخراج چوب سالیانه قرار دادند
[ترجمه گوگل]آنها در مورد استخراج چوب سالانه حداکثر 6 میلیون متر مکعب قرار داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They quote me per cubic meter.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به هر متر مکعب از من نقل‌قول می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها من را در هر متر مکعب نقل قول می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Cubic meter در دیکشنری تخصصی

cubic meter
[عمران و معماری] متر مکعب
[عمران و معماری] مترمکعب قرضه
[عمران و معماری] متر مکعب کوبیده

معنی کلمه Cubic meter به انگلیسی

cubic meter
• unit of volume; capacity equal to 1000 liters

Cubic meter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
متر مکعب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cubic meter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )