برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1349 100 1

Cut it fine


(عامیانه) 1- محاسبه ی دقیق کردن 2- درست تشخیص دادن

واژه Cut it fine در جمله های نمونه

1. Even in normal traffic, 20 minutes to get to the airport is cutting it fine.
[ترجمه ترگمان]حتی در ترافیک عادی، ۲۰ دقیقه برای رسیدن به فرودگاه خوب است
[ترجمه گوگل]حتی در ترافیک عادی، 20 دقیقه برای رسیدن به فرودگاه، آن را خوب برش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This calculation is correct, you've cut it fine.
[ترجمه ترگمان]این محاسبه صحیح است، شما آن را جریمه کرده‌اید
[ترجمه گوگل]این محاسبه صحیح است، شما آن را خوب کرده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I cut it fine getting down the hill to catch my ferry, " Melissa said. "
[ترجمه ترگمان]\"ملیسا\" گفت: \" من برای گرفتن کرجی از تپه پایین رفتم
[ترجمه گوگل]مليسا گفت: من آن را به خوبي به پايين تپه بردم تا کشتی را بگيرم '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some of my classmates always cut it fine before the deadline of handing in term papers.
[ترجمه ترگمان]بعضی از classmates من همیشه قبل از مهلت تحویل روزنامه، آن را جریمه می‌کنند
[ترجمه گوگل] ...

Cut it fine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
دقیقا عین عبارت cut it close در انگلیسی آمریکایی است ،یعنی درست لحظه آخر رسیدن، درست لحظه آخر کاری را تمام کردن (خطر از بیخ گوش رد شدن ) بدین معنا که اگر یه کم بیشتر طول میکشید برامون دردسرساز میشد مثال) He left the hotel at 9 am, which was cutting it fine for his 9.15 meeting او هتل را در ساعت 9 صبح ترک کرد که این(کارش) برای جلسه اش که در ساعت 9:15 بود یعنی درست لحظه آخر رسیدن (یعنی دقیقه نود رسیدن) یعنی اینکه اگر دیرتر هتل را ترک میکرد جلسه اش را از دست میداد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut it fine
کلمه : cut it fine
املای فارسی : کات ایت فاین
اشتباه تایپی : زعف هف بهدث
عکس cut it fine : در گوگل

آیا معنی Cut it fine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )