برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1327 100 1

calmness

/ˈkɑːmnəs/ /ˈkɑːmnəs/

معنی: سامان، تمکین، ملایمت، روح، ارامش، متانت، خون سردی

واژه calmness در جمله های نمونه

1. For all his seeming calmness, he was really very nervous.
[ترجمه ترگمان]با این همه آرامش ظاهری، او واقعا عصبی بود
[ترجمه گوگل]برای همه آرامش ظاهری او واقعا بسیار عصبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The wind failed and the sea returned to calmness.
[ترجمه ترگمان]باد شکست خورد و دریا آرام گرفت
[ترجمه گوگل]باد ناپدید شد و دریا به آرامش بازگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His famed calmness temporarily deserted him.
[ترجمه ترگمان]آرامش مشهور او موقتا او را ترک کرده بود
[ترجمه گوگل]آرامش معروف او به طور موقت او را ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No, his only noticeable affectation was a statesmanlike calmness.
[ترجمه ترگمان]نه، تنها تظاهر به نشانه بارز او نوعی آرامش و آرامش بود
[ترجمه گوگل]نه، تنها تأثیر قابل ملاحظه ای او آرامش افکار عمومی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف calmness

سامان (اسم)
capability , skill , wealth , border , abutment , order , country , region , knowledge , rest , target , welfare , calmness , furniture , arms , mind , wit , repose , well-being
تمکین (اسم)
obedience , amenability , deference , docility , calmness
ملایمت (اسم)
calmness , amenity , gentleness , leniency , mildness , moderation , softness , warmth , lenity , quietness
روح (اسم)
nature , spirit , esprit , apparition , breeze , calmness , phantom , ghost , specter , sprite , psyche , spook , zing , placidity , numen , fantom , phantasm , phantasma , spunkie , umbra , wraith
ارامش (اسم)
composure , peace , calm , quiet , solace , calmness , silence , pacification , equilibrium , repose , lull , quietness , tranquility , serenity , placidity , quietude , taciturnity
متانت (اسم)
equanimity , constancy , calmness , sobriety , serenity , placidity , firmness , self-possession
خون سردی (اسم)
equanimity , composure , possession , cool , calmness , coolness , sangfroid , self-possession , recollection , unflappability

معنی کلمه calmness به انگلیسی

calmness
• state of being relaxed, peacefulness

calmness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrnaz
آرامش، خونسردي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی calmness
کلمه : calmness
املای فارسی : کلمنس
اشتباه تایپی : زشمئدثسس
عکس calmness : در گوگل

آیا معنی calmness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )