برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1347 100 1

camaraderie

/ˌkɑːməˈrɑːdəri/ /ˌkæməˈrɑːdəri/

معنی: همراهی، وفاداری، رفاقت، همدمی
معانی دیگر: احساس دوستی و اعتماد (که بین آشنایان یا همکاران قدیمی به وجود می آید)، دوستاری، مودت

بررسی کلمه camaraderie

اسم ( noun )
• : تعریف: friendship, good humor, and closeness among a group; comradeship.
مترادف: brotherhood, brotherliness, companionship, comradeship, fellowship, friendliness, friendship, good humor
مشابه: affinity, closeness, esprit de corps, intimacy, kinship

- He missed the camaraderie he'd enjoyed among his friends at the university.
[ترجمه ترگمان] او دوستی را که از دوستان خود در دانشگاه لذت برده بود، از دست داد
[ترجمه گوگل] او دوست داشتنی بود که از دوستانش در دانشگاه لذت می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه camaraderie در جمله های نمونه

1. The camaraderie among fellow employees made the tedious work just bearable.
[ترجمه ترگمان]معاشرت با کارکنان کارکنان این کار خسته‌کننده را تحمل پذیر می‌کرد
[ترجمه گوگل]دوست داشتنی در میان همکارانش، کار خسته کننده را فقط قابل تحمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He misses the camaraderie of the Bar and the exhilaration of forensic battle in the exalted courts.
[ترجمه ترگمان]او the بار و نشاط نبرده‌ای دادگاهی در دیوان عالی را از دست می‌دهد
[ترجمه گوگل]او از همدردی بار و هیجان نزاع قانونی در دادگاه های عالی برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The camaraderie was a psychic lifesaver.
[ترجمه 3p] رفاقت یک ناجی ماورای طبیعی بود.|
[ترجمه ترگمان]همدمی یک ناجی psychic بود
[ترجمه گوگل]دوستی یک نجات دهنده روانشناختی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف camaraderie

همراهی (اسم)
accompaniment , companionship , camaraderie , concomitance , sodality , send-off
وفاداری (اسم)
loyalty , camaraderie , allegiance , fidelity , fealty , constancy , troth
رفاقت (اسم)
camaraderie , friendship , amity , comradeship , fellowship , good fellowship
همدمی (اسم)
camaraderie , sympathy

معنی کلمه camaraderie به انگلیسی

camaraderie
• friendship, fraternity, mutual trust and friendly relationship
• camaraderie is a feeling of trust and friendship among a group of people; a formal word.

camaraderie را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
اعتماد متقابل، آشنایی، دوستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی camaraderie
کلمه : camaraderie
املای فارسی : کمردری
اشتباه تایپی : زشئشقشیثقهث
عکس camaraderie : در گوگل

آیا معنی camaraderie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )