برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

candidness


راست بازی، بی ریایی، سادگی

واژه candidness در جمله های نمونه

1. This candidness can cause problems in their relationships with their peers or loved ones.
[ترجمه ترگمان]این candidness می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در روابط آن‌ها با همسالان یا عزیزان خود شود
[ترجمه گوگل]این صداقت می تواند مشکلات خود را در رابطه با همسالان یا عزیزان خود ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Along with their fearlessness it's the candidness of these three interrupters, who have made their lives open books from which they preach a new gospel of peace, that pulls you into the movie.
[ترجمه ترگمان]همراه با بی‌باکی آن‌ها، candidness این سه interrupters است که زندگی خود را باز کرده‌اند و کتاب مقدس جدیدی از صلح را موعظه می‌کنند که شما را به داخل فیلم می‌کشد
[ترجمه گوگل]همراه با بی تفاوتی آنها، صراحت این سه قطع کننده ای است که کتاب های خود را باز کرده اند که از آنها انجیل جدیدی از صلح می کنند که شما را به فیلم می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Restored the literature candidness, causes the literature truly to pay attention to the self sufficient world which the text constructs.
[ترجمه ترگمان]Restored متون ادبی، باعث می‌شود که ادبیات به درستی به دنیای خود که سازه‌های متن را می‌سازد توجه کند
[ترجمه گوگل]متن باز بودن ادبیات را بازتولید می کند، ادبیات واقعا به دنیای خود کفایت می کند که متن ساخته شده ا ...

معنی کلمه candidness به انگلیسی

candidness
• frankness, sincerity, honesty; openness, candor

candidness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی candidness
کلمه : candidness
املای فارسی : کندیدنس
اشتباه تایپی : زشدیهیدثسس
عکس candidness : در گوگل

آیا معنی candidness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )