برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1272 100 1

capital formation

واژه capital formation در جمله های نمونه

1. The obvious concern is to facilitate capital formation and to channel it into sectors and areas capable of using it most efficiently.
[ترجمه ترگمان]نگرانی آشکار این است که تشکیل سرمایه را تسهیل کرده و آن را به بخش‌ها و مناطقی هدایت کند که قادر به استفاده موثر از آن هستند
[ترجمه گوگل]نگرانی آشکار این است که تسهیل سرمایه گذاری را تسهیل کرده و آن را به بخش ها و مناطقی که قادر به استفاده از آن هستند، به طور موثر تر انتقال دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The majority of investment expenditure is on fixed capital formation rather than inventories and it is to this that we now turn.
[ترجمه ترگمان]اکثر هزینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی تشکیل سرمایه ثابت است تا موجودی و در حال حاضر نوبت به این است
[ترجمه گوگل]اکثریت هزینه های سرمایه گذاری در شکل گیری سرمایه ثابت به جای موجودی است و این به این معنی است که ما در حال حاضر تبدیل می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At present, Hong Kong is the most important capital formation centre for Mainland enterprises.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، هنگ‌کنگ مهم‌ترین مرکز شکل‌گیری سرمایه برای شرکت‌های خلق چین است
[ترجمه گوگل]در حال حاضر، هنگ کنگ مهمترین مرکز تشکیل سرمایه برای شرکت های سرزمین اصلی است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه capital formation به انگلیسی

capital formation
• transfer of savings from private people and governments to the business sector for investment
capital formation statement
• itemization of changes in a business' property

capital formation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
تشکیل سرمایه، ایجاد سرمایه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی capital formation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )