برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1272 100 1

capital intensive


(اقتصاد)، اندوخته ی شرکت (که از سود یا درآمدهای مستقیم ناشی نشده باشد)

واژه capital intensive در جمله های نمونه

1. As agriculture became more capital intensive, many farm labourers moved to the towns and cities to look for work.
[ترجمه ترگمان]با توجه به اینکه کشاورزی متمرکز است، بسیاری از کارگران کشاورزی به شهرها و شهرها نقل‌مکان کرده‌اند تا به دنبال کار بگردند
[ترجمه گوگل]به عنوان کشاورزی بیشتر سرمایه شد، بسیاری از کارگران زراعتی به شهرها و شهرها رفتند تا به دنبال کار باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The production system is more capital intensive and rigid, making modifications expensive.
[ترجمه ترگمان]سیستم تولید بسیار متمرکز و سخت است و اصلاحات را گران می‌کند
[ترجمه گوگل]سیستم تولید سرمایه فشرده و سفت و سخت تر است و تغییرات را گران می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Larger capital intensive firms equally benefit from the reduced levels of uncertainty surrounding their future investment plans.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌های بزرگ‌تر سرمایه گذاران از سطوح پایین عدم قطعیت حول طرح‌های سرمایه‌گذاری آتی خود بهره می‌برند
[ترجمه گوگل]شرکتهای سرمایه داری بزرگتر از کاهش سطوح عدم اطمینان در کنار برنامه های سرمایه گذاری آینده خود بهره مند می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی capital intensive در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سرمایه بر
[ریاضیات] سرمایه بر، سرمایه طلب
[نساجی] تکنولوژی سرمایه بر - تکنولوژی گران
[ریاضیات] تکنولوژی سرمایه بر

معنی کلمه capital intensive به انگلیسی

capital intensive
• term describing industries that employ relatively few laborers but use expensive equipment

capital intensive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مقداد سلمانپور
سرمایه بر.
صنعتی که نیازمند منابع قابل توجه مالی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی capital intensive
کلمه : capital intensive
املای فارسی : کپیتال اینتنسیو
اشتباه تایپی : زشحهفشم هدفثدسهرث
عکس capital intensive : در گوگل

آیا معنی capital intensive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )