برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

car boot sale

واژه car boot sale در جمله های نمونه

1. Our real bete noire is the car boot sale.
[ترجمه ترگمان]bete واقعی ما فروش خودرو است
[ترجمه گوگل]بایر real noire فروش بوت ماشین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Voice over Anyone considering selling counterfeit goods at car boot sales could face two years in prison or unlimited fines.
[ترجمه ترگمان]هر کسی با در نظر گرفتن فروش کالاهای تقلبی در فروش خودرو می‌تواند با دو سال زندان یا جریمه نامحدود مواجه شود
[ترجمه گوگل]صدای بیش از هر کس با توجه به فروش کالاهای تقلبی در فروش بوت اتومبیل می تواند دو سال زندان یا جریمه های نامحدود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Trading standards also keep an eye on car boot sales - and say that tighter controls would help them.
[ترجمه ترگمان]استانداردهای تجارت همچنین مراقب فروش خودرو هستند - و می‌گویند که کنترل‌های شدیدتر به آن‌ها کمک خواهد کرد
[ترجمه گوگل]معیارهای بازاریابی نیز در فروش بوت لپ تاپ چشم گیر هستند - و می گویند که کنترل های دقیق تر به آنها کمک می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Overall complaints about car boot sales have risen from virtually n ...

معنی کلمه car boot sale به انگلیسی

car boot sale
• (british) garage sale, informal sale of personal possessions usually held on one's premises; informal estate sale
• a car boot sale is a sale to which people bring small items to sell from the boots of their cars. the cars are parked in a car park which has been hired for the occasion.

car boot sale را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
فروشگاه سیار
فروشگاه گردشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی car boot sale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )