برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

career woman

/kəˈrɪrˈwʊmən/ /kəˈrɪəˈwʊmən/

(امریکا- عامیانه) زنی که حرفه ی بخصوصی را دنبال می کند، زن دارای حرفه یا پیشه

واژه career woman در جمله های نمونه

1. She is an ambitious career woman.
[ترجمه ترگمان]او زنی بلند پروازانه است
[ترجمه گوگل]او زن حرفه ای بلندپرواز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I want him to respect me as a career woman.
[ترجمه ترگمان]من از او می‌خواهم که به عنوان یک زن حرفه به من احترام بگذارد
[ترجمه گوگل]من می خواهم او را به عنوان یک زن حرفه ای به من احترام بگذارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She's a career woman and a mother, so she has the best of both worlds.
[ترجمه ترگمان]او یک زن حرفه و یک مادر است، بنابراین بهترین دو دنیا را دارد
[ترجمه گوگل]او یک زن حرفه ای و یک مادر است، بنابراین او بهترین از هر دو جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That's what you get for being a single career woman in thirtysomething, girl.
[ترجمه ترگمان]این چیزیه که تو برای یه زن حرفه‌ای تو \"thirtysomething\" می‌گیری، دختر
[ترجمه گوگل]این چیزی است که شما برای داشتن یک زن حرفه ای در thirtysomething می کنید، دختر
[ترجمه شم ...

معنی کلمه career woman به انگلیسی

career woman
• woman who works full time in a profession
• a career woman is a woman with a career who wishes to work and progress in her job rather than stay at home and bring up a family.

career woman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
زن شاغل (که شغلش برایش خیلی مهم است به نوعی که آن را به ازدواج کردن و بچه دار شدن ترجیح می دهد) (این کلمه بر طبق توضیح دیکشنری مکمیلان دارای بار معنایی منفی است)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
a woman whose career is very important to her, so that she may not want to get married or have children
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
a woman who is more interested in her career than in being married and having children. People who use this word often think this is a bad thing.
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
a woman who considers her job and success in her job to be very important in her life

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی career woman
کلمه : career woman
املای فارسی : کریر وومن
اشتباه تایپی : زشقثثق صخئشد
عکس career woman : در گوگل

آیا معنی career woman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )