برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1153 100 1

catalyse

واژه catalyse در جمله های نمونه

1. The catalysed conversion of methanol to ethanol by reaction with syn-gas, is also possible but not yet commercial.
[ترجمه ترگمان]تبدیل catalysed متانول به اتانول با واکنش با گاز هیدروژن، ممکن است اما هنوز تجاری نباشد
[ترجمه گوگل]تبدیل کاتالیزور متانول به اتانول با واکنش با همگاز گاز نیز ممکن است اما هنوز تجاری نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Proteins work as enzymes, catalysing particular chemical reactions.
[ترجمه ترگمان]پروتیین‌ها به عنوان آنزیم‌ها و واکنش‌های شیمیایی ویژه شیمیایی عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]پروتئین ها به عنوان آنزیم ها عمل می کنند و واکنش های شیمیایی خاصی را ایجاد می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It could catalyse further mergers that would bring gains of their own.
[ترجمه ترگمان]این کار می‌تواند ادغام بیشتر را ایجاد کند که منافع خود را به ارمغان می‌آورد
[ترجمه گوگل]این می تواند ادغام های بیشتری را ایجاد کند که سود خود را به دست آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The results demonstrate that this catalyse has an excellent activity and selectivity this reaction.
...

معنی کلمه catalyse به انگلیسی

catalyse
• accelerate the rate of a chemical reaction by catalysis; cause change while remaining unaffected (also catalyze)

catalyse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیازعلی شمس
به راه انداختن(واکنش)،به جنبش انداختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی catalyse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )