برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

catch fire

/kæʧ ˈfaɪər/ /kæʧ ˈfaɪər/

افروخته شدن، مشتعل شدن، آتش گرفتن

بررسی کلمه catch fire

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to start to burn.
مشابه: kindle, light

- He lit a match and the paper caught fire.
[ترجمه ترگمان] کبریت روشن کرد و کاغذ آتش گرفت
[ترجمه گوگل] او بازی را روشن کرد و کاغذ آتش گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه catch fire در جمله های نمونه

1. Paper is apt to catch fire.
[ترجمه ترگمان]کاغذ می‌خواهد آتش بگیرد
[ترجمه گوگل]مقاله مناسب برای گرفتن آتش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These thatched roofs frequently catch fire .
[ترجمه ترگمان]این سقف‌های گالی اغلب آتش می‌گیرد
[ترجمه گوگل]این سقف های سقفی اغلب آتش می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The refugee camps are a tinderbox waiting to catch fire.
[ترجمه ترگمان]اردوگاه‌های پناهندگان در حال آماده‌باش هستند تا آتش بگیرند
[ترجمه گوگل]اردوگاه های پناهندگان یک جعبه تیراندازی در انتظار آتش گرفتن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His pants were about to catch fire.
[ترجمه ترگمان]شلوارش داشت آتش می‌گرفت
[ترجمه گوگل]شلوار او در حال گرفتن آتش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Nine times out ...

معنی کلمه catch fire به انگلیسی

catch fire
• take fire, blaze, go up in flames

catch fire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
شروع بسوختن کردن - آتش گرفتن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
to start burning
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
to start burning
to begin to burn
خورشيدوند
شروع بسوخت كردن
to stard brighten with health and auspicious
برای استارت شروع روشن شدن(درخشان كردن) با سلامتی و فرخنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی catch fire
کلمه : catch fire
املای فارسی : کتچ فایر
اشتباه تایپی : زشفزا بهقث
عکس catch fire : در گوگل

آیا معنی catch fire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )