برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

centralization

/ˌsentrələˈzeɪʃn̩/ /ˌsentrəlaɪˈzeɪʃn̩/

معنی: تمرکز، استقرار در مرکز

واژه centralization در جمله های نمونه

1. they were against the centralization of economic decision-making in the capital
آنها مخالف تمرکز تصمیم گیری اقتصادی در پایتخت بودند.

2. This process of centralization further weakens accountability.
[ترجمه ترگمان]این فرآیند تمرکز بیشتر باعث تضعیف مسئولیت‌پذیری می‌شود
[ترجمه گوگل]این روند تمرکز بیشتر پاسخگویی را تضعیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nowhere in Britain has bureaucratic centralization proceeded with more pace than in Scotland.
[ترجمه ترگمان]در هیچ کجای بریتانیا تمرکز اداری با سرعت بیشتری نسبت به اسکاتلند وجود ندارد
[ترجمه گوگل]مرکزیت بوروکراتیک در بریتانیا هیچ گاه با سرعت بیشتری نسبت به اسکاتلند ادامه یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bureaucratization and centralization were also tied to the growth of liberal democracy and socialism in intended and unintended ways.
[ترجمه ترگمان]تمرکز و تمرکز به رشد دموکراسی لیبرال و سوسیالیسم به روش‌های خاص و ناخواسته وابسته بود
[ترجمه گوگل]بوروکراتیزاسیون و تمرکززدایی نیز به رشد دموکراسی لیبرال و سوسیالیسم در راه های پیشنهادی و غیرقابل پیش بینی وابسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحی ...

مترادف centralization

تمرکز (اسم)
centralization
استقرار در مرکز (اسم)
centralization

معنی centralization در دیکشنری تخصصی

centralization
[عمران و معماری] تمرکز
[زمین شناسی] تمرکز ، استقرار درمرکز
[صنعت] تمرکز - عبارتست از جمع شدن اختیار تصمیم گیری در دست مدیران
[ریاضیات] تمرکز
[نساجی] قرینه کردن نقشه رنگ بندی تاری درچله رنگی

معنی کلمه centralization به انگلیسی

centralization
• bringing together toward a central point; concentration (also centralisation)
• centralization is the process of changing a system or organization so that it is controlled by one central group.

centralization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
تمرکز زایی ( در برابر : تمرکز زدایی decentralization)
مجدالدین خراسانی
متمرکز بالای یک حوزه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی centralization
کلمه : centralization
املای فارسی : کنترلیزتین
اشتباه تایپی : زثدفقشمهظشفهخد
عکس centralization : در گوگل

آیا معنی centralization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )