برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1324 100 1

cheerful

/ˈt͡ʃɪrfəl/ /ˈt͡ʃɪəfəl/

معنی: خوشحال، بشاش، خوش، مسرور، منبسط
معانی دیگر: شاد، دلشاد، خرم، سرزنده، زنده دل، شنگول، دلباز، روشن و روان پرور، مشتاق، خوش روی

بررسی کلمه cheerful

صفت ( adjective )
مشتقات: cheerfully (adv.), cheerfulness (n.)
(1) تعریف: full of cheer or good spirits; happy.
مترادف: chipper, happy, lighthearted
متضاد: cheerless, dark, dejected, depressed, despondent, disconsolate, dispirited, doleful, down, gloomy, glum, heavy, heavy-hearted, joyless, lugubrious, melancholy, miserable, moody, morose, mournful, sad, saturnine, serious, sulky, sullen, unhappy, woebegone, woeful, wretched
مشابه: blithe, buoyant, carefree, easygoing, elated, gay, gleeful, happy-go-lucky, high-spirited, jocund, jolly, joyful, jubilant, light, optimistic, sunny

- A bright, sunny day almost always makes me cheerful.
[ترجمه ترگمان] یک روز روشن و آفتابی همیشه مرا شاد می‌کند
[ترجمه گوگل] روز روشن و آفتابی تقریبا همیشه باعث خوشحالی من می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The cheerful expression on her face told us she'd done well on her exam.
[ترجمه ترگمان] چهره شاد او به ما گفت که در امتحان او خوب عمل کرده بود
[ترجمه گوگل] بیان شاد در چهره او به ما گفت که او در امتحانش خوب عمل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: bright or pleasant; conducive to good cheer.
• متر ...

واژه cheerful در جمله های نمونه

1. a cheerful helper
یاور مشتاق

2. a cheerful room
اتاق دلباز

3. his cheerful manner belied his real feellings
رفتار شاد او احساسات واقعی او را مستور می‌کرد.

4. in a cheerful key
با لحن شاد

5. to have a cheerful makeup
خلق و خوی شاد داشتن

6. A cheerful wife is the joy of life.
[ترجمه Diana] یک همسر شاد باعث لذت بردن از زندگی میشود.
|
[ترجمه ترگمان]یک زن شاد شادی زندگی است
[ترجمه گوگل]یک همسر خوش شانس زندگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A merry heart makes a cheerful countenance.
[ترجمه ترگمان]یک قلب شاد قیافه‌ای بشاش به خود می‌گیرد
[ترجمه گوگل]قلب شادابانه باعث خوشحالی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف cheerful

خوشحال (صفت)
shining , pleasant , happy , high , vivacious , merry , amused , delighted , glad , cheerful , lucky , fortunate , gleeful , jolly , cheery , sprightly , sunny , joyful , riant , festal , mirthful , felicific , gladsome , lilting , gleesome
بشاش (صفت)
pleasing , merry , cheerful , heartsome , beaming , blithesome , rattling , canty , riant , eupeptic , roseate , jocund
خوش (صفت)
good , pleasant , well , happy , pleasing , sweet , merry , delighted , cheerful , blissful , blithe , buxom , festal , jocund
مسرور (صفت)
happy , vivacious , merry , glad , cheerful
منبسط (صفت)
cheerful , distent , expanded , patulous , porrect

معنی کلمه cheerful به انگلیسی

cheerful
• happy, glad, joyful
• someone who is cheerful is happy and joyful.
• cheerful things are pleasant and make you feel happy.

cheerful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
قبراق
بهناز
تشویق کردن
grace
اتش
شاد .شنگول
حمید
در مورد رنگ :رنگ شاد
saeed
سرزنده
bts
خوش روی
سارینا
خوشرو
حسن امامی
شاد و قبراق
زهرا
شاد و شنگول
گلی افجه
پر نشاط

هلهله کردن
Ati
سرحال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cheerful
کلمه : cheerful
املای فارسی : چیرفول
اشتباه تایپی : زاثثقبعم
عکس cheerful : در گوگل

آیا معنی cheerful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )