برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1325 100 1

chemist

/ˈkeˌmɪst/ /ˈkemɪst/

معنی: داروساز، شیمی دان
معانی دیگر: دانشمند شیمی، شیمیست، (انگلیس) داروساز، دارو فروش، داروخانه دار

بررسی کلمه chemist

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who is active or expert in the field of chemistry.

(2) تعریف: a person who dispenses medicines by prescription.

(3) تعریف: (chiefly British) a shop where medicines are sold by prescription, as well as other articles for health, beauty, and personal cleansing; drugstore.

- I bought some soap and shampoo at the chemist.
[ترجمه ترگمان] من یه کم صابون و شامپو تو داروخانه خریدم
[ترجمه گوگل] برخی از صابون ها و شامپوها را در شیمیدان خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه chemist در جمله های نمونه

1. pharmaceutical chemist
(انگلیس) دارو فروش،داروساز

2. a dispensing chemist
(انگلیس) داروساز و داروفروش

3. The chemist reduced water by electrolysis.
[ترجمه ترگمان]داروساز آب را با الکترولیز کاهش داد
[ترجمه گوگل]شیمیدان آب را با الکترولیز کاهش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I was given the wrong tablets when the chemist misread my prescription.
[ترجمه ترگمان]وقتی داروساز نسخه من را برداشت اشتباه کردم
[ترجمه گوگل]وقتی که شیمیدان نسخه من اشتباه خوانده شد، قرص های اشتباه من را داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There are many creams available from the chemist which should clear the infection.
[ترجمه ترگمان]creams زیادی از شیمیدان وجود دارد که باید عفونت را پاک کند
[ترجمه گوگل]کرم های زیادی از شیمیدان که باید عفونت را پاک کنند، در دسترس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A chemist can isolate the oxygen from the hydrogen in water.
...

مترادف chemist

داروساز (اسم)
apothecary , pharmacist , chemist
شیمی دان (اسم)
chemist

معنی عبارات مرتبط با chemist به فارسی

(انگلیس) دارو فروش، داروساز

معنی کلمه chemist به انگلیسی

chemist
• expert in chemistry; pharmacist
• in britain, a chemist or a chemist's is a shop where you can buy medicine, cosmetics, and some household goods.
• in britain, a chemist is also a person who is qualified to sell medicines prescribed by a doctor.
• a chemist is also a scientist who does research in chemistry.

chemist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Lida
آزمایشگاه
عادل سوپک ( بلوچستان)
شیمی دان ، دارو ساز
Mehrdad Sayehban
(انگلیس) داروخانه دار ، دارو فروش ، داروخانه
معادل امریکایی:
Drugstore داروخانه
Pharmacist دارو فروش ، داروخانه دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chemist
کلمه : chemist
املای فارسی : چمیست
اشتباه تایپی : زاثئهسف
عکس chemist : در گوگل

آیا معنی chemist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )