انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 888 100 1

بررسی کلمه chiropractic

اسم ( noun )
• : تعریف: a system of healing in which manipulation of the spinal column and other body structures is used to restore normal nerve function and thus good health.

واژه chiropractic در جمله های نمونه

1. Chiropractic Practitioners deal with the structural relationships between the nerve tissues and the spinal column.
ترجمه کاربر [ترجمه یکتا] طبیبان ماساژ و جابجایی ستون فقرات با روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات سر و کار دارند.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شرکت کنندگان chiropractic به روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات می‌پردازند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پزشکان کایروپراکتیک با روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات برخورد می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Even though not all the results of chiropractic adjustment are this dramatic, many sportsmen and women have benefited from chiropractic treatment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با وجود اینکه همه نتایج سازگاری chiropractic این گونه نیست، بسیاری از ورزش‌کاران و زنان از درمان chiropractic بهره‌مند شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه تمام نتایج حاصل از تنظیم کیهان شناسی این چشمگیر نیست، بسیاری از ورزشکاران و زنان از درمان کیهان شناسی بهره مند شده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The symptoms of spondylosis, treated with chiropractic, did not stop him from working.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]علایم بیماری spondylosis با chiropractic درمانش کرد و مانع کار کردن او نشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علائم اسپوندیلوز که تحت درمان با کایروپراکتیک قرار دارد، او را از کار متوقف نکرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. By law, chiropractic and osteopathy practitioners must be registered with the appropriate professional bodies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طبق قانون، متخصصان chiropractic و osteopathy باید با نهاده‌ای حرفه‌ای مناسب ثبت شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]طبق قانون، عمل جراحی ماساژور و استئوپاتی باید با جراحی های حرفه ای مناسب ثبت شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. And a complimentary medicine way Chiropractic would be inviable to have Reiki around 'cause it really adds power to once the spine is align, Reiki helps that alignment to set in even stronger.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و یک روش پزشکی تعریف کننده، chiropractic به این دلیل است که به طور کامل باعث افزایش قدرت می‌شود تا زمانی که ستون فقرات با هم تراز شود، reiki به این هم تراز کننده کمک می‌کند که حتی قوی‌تر هم شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ریکی با استفاده از روش پزشکی مجازی قادر خواهد بود تا ریکی را در اطراف ایجاد کند؛ زیرا واقعا باعث می شود تا ستون فقرات هماهنگ شود، ریکی به این ترتیب کمک می کند تا حتی قوی تر شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Objective To evaluate the effects of chiropractic therapy for spleen energy deficiency syndrome in children.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثرات درمان chiropractic برای سندرم کمبود انرژی در کودکان
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی تأثير درمان کيروپراکتيک برای سندرم کمبود انرژی در کودکان طحال
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Currently, osteopathy and chiropractic are the only alternative treatments fully regulated by law.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حال حاضر، osteopathy و chiropractic تنها درمان‌های جایگزین هستند که به طور کامل براساس قانون تنظیم می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر، استئوپاتی و کایروپراکتیک تنها درمان های جایگزین هستند که به طور کامل توسط قانون تنظیم می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The Chiropractic origin in 1895 USA, at present spreads the world many countries, was one kind naturopathy approval by the WHO and popular widely.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]منشا chiropractic در سال ۱۸۹۵ در آمریکا، در حال حاضر جهان بسیاری از کشورها را گسترش می‌دهد، یک نوع تایید از سوی سازمان بهداشت جهانی و عموم مردم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]منشاء کایروپراکتیک در سال 1895 میلادی در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر جهان بسیاری از کشورهای جهان را گسترش می دهد، یک نوع تصویب نودوپاتی به وسیله سازمان بهداشت جهانی و محبوب به طور گسترده ای بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. In this case the patient received chiropractic care for the correction of subluxations.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این حالت بیمار care برای تصحیح of دریافت کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مورد، بیمار مراقبت از مراقبت از کراپراکتیک برای اصلاح subluxations دریافت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Use of an electrically-driven vibrator, massage, chiropractic or osteopathic manipulation should help to produce the needed effect.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از یک vibrator، ماساژ، ماساژ، و یا دستکاری osteopathic باید به تولید اثر مورد نیاز کمک کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استفاده از یک وسیله ارتعاشی الکتریکی محرک، ماساژ، کایروپراکتیک یا دستکاری پوکی استخوان باید به تولید اثر مورد نیاز کمک کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. A permanent cure will only be effected by acupuncture, chiropractic or manipulation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک درمان دائمی تنها با طب سوزنی، chiropractic یا دستکاری انجام می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درمان مداوم تنها با طب سوزنی، کایروپراکتیک یا دستکاری انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Depending on the diagnosis, further treatment options will vary but include, surgery, steroid injections, physiotherapy, electrical stimulation, osteopathy, chiropractic or deep tissue massage.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسته به تشخیص، گزینه‌های درمان بیشتر تغییر خواهند کرد اما شامل جراحی، تزریق استروئید، فیزیوتراپی، تحریک الکتریکی، osteopathy، chiropractic و یا ماساژ بافت عمیق است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسته به تشخیص، گزینه های درمان بیشتر متفاوت خواهد بود اما شامل جراحی، تزریق استروئید، فیزیوتراپی، تحریک الکتریکی، استئوپاتی، ماساژ کرم ماساژ با ماساژ و ماساژ عمیق
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Unfortunately, an alternative version was developed at the Anglo - European Chiropractic College.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفانه، یک نسخه جایگزین در کالج chiropractic Anglo - اروپایی توسعه داده شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متاسفانه یک نسخه جایگزین در دانشکده کایروپراکتیک Anglo-European توسعه داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Because of the close anatomical relationship between the vertebral arteries and the cervical spine, chiropractic manipulation or neck rotation may traumatize the vertebral arteries in the neck.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به دلیل رابطه تشریحی نزدیک بین شریان‌های مهره‌ای و ستون فقرات گردنی، دستکاری chiropractic یا چرخش گردن ممکن است به شریان‌های مهره‌ای در گردنش تبدیل شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به رابطه آناتومیکی نزدیک بین شریان مهره و ستون فقرات گردن، دستکاری کایروپراکتیک یا چرخش گردن ممکن است باعث ایجاد آسیب در شریان مهره گردن شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه chiropractic به انگلیسی

chiropractic
• therapeutic treatment of disease through the manipulation of the spinal column
chiropractic physician
• doctor who practices chiropractic (therapeutic treatment of disease through the manipulation of the spinal column)

chiropractic را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی chiropractic

فرزاد ١٤:٣٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٨
chiropractic طب مَفصلی-طبابت مَفصلی= فن درمانِ بیماری از راه دستکاری مفصلها و ستون فقرات-

chiropractor طبیب مفصلی.
(توجه شود کلمه پزشک بجای طبیب بکار نرود تا مفهوم غیر آکادمیک بودن این نوع طبابت مشخص باشد)
|

ebitaheri@gmail.com ٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠١
درمانگری دستی

مفصل‌درمانگری

مفصل جااندازی ، مفصل جابجاگری
|

پیشنهاد شما درباره معنی chiropracticنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chiropractic
کلمه : chiropractic
املای فارسی : چیرپرکتیک
اشتباه تایپی : زاهقخحقشزفهز
عکس chiropractic : در گوگل


آیا معنی chiropractic مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )