برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1278 100 1

cinematography

/ˌsɪnəməˈtɑːɡrəfi/ /ˌsɪnəməˈtɒɡrəfi/

معنی: هنر فیلمبرداری
معانی دیگر: علم و هنر عکسبرداری سینمایی، فیلم پردازی

بررسی کلمه cinematography

اسم ( noun )
• : تعریف: the art or technique of photographing motion pictures.
مشابه: cinema

واژه cinematography در جمله های نمونه

1. Roehler's direction, and Hagen Bogdanski's black-and-white cinematography depict the nightmarish, ruined landscape of Hanna's hopes.
[ترجمه ترگمان]مسیر Roehler، و سینمای سیاه و سفید هاگن Bogdanski، چشم‌انداز nightmarish و ویران امید هانا را به تصویر می‌کشد
[ترجمه گوگل]جهت روئلر و فیلم سینمایی سیاه و سفید هگن بوگدانکی، منظره خراب شده و نابود شده امید هانا را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cinematography is beautiful, and the direction, by Mike Barker, is commanding.
[ترجمه ترگمان]فیلمبرداری زیبا است و مسیر به وسیله مایک بارکر، فرمانده است
[ترجمه گوگل]فیلمبرداری زیبا است و جهت، توسط مایک بارکر، فرمانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the end, though, this bit of cinematography is barely enough to fend off yawns.
[ترجمه ترگمان]به هر حال، در پایان، این قسمت of به اندازه کافی برای دفع هی خمیازه کشیدن کافی نیست
[ترجمه گوگل]در پایان، هر چند، این بیت فیلمبرداری به اندازه کافی برای جلوگیری از چروک شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I loved the movie's beautiful cine ...

مترادف cinematography

هنر فیلمبرداری (اسم)
cinematography

معنی cinematography در دیکشنری تخصصی

[سینما] فیلمبرداری - صنعت سینما
[سینما] فیلمبرداری سردسیری
[سینما] جدول رنگ
[سینما] فیلمبرداری رنگی
[سینما] مدیر فیلمبرداری
[سینما] فیلمبرداری با سرعت زیاد
[سینما] میکرو سینما - میکروفیلمبرداری
[سینما] فیلمبرداری سردسیری
[سینما] فیلمبرداری گرمسیری

معنی کلمه cinematography به انگلیسی

cinematography
• art of motion pictures, art of making movies
• cinematography is the technique of making films for the cinema.

cinematography را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
فیلم سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cinematography
کلمه : cinematography
املای فارسی : سینمتگرفی
اشتباه تایپی : زهدثئشفخلقشحاغ
عکس cinematography : در گوگل

آیا معنی cinematography مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )