برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1154 100 1

citizenship

/ˈsɪtəzənˌʃɪp/ /ˈsɪtɪzənʃɪp/

معنی: تبعیت، شهروندان، ساکنین
معانی دیگر: مدارک شهروندی، شهروندی، تابعیت، مردم

بررسی کلمه citizenship

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being a citizen.

(2) تعریف: the act or process of fulfilling the obligations and enjoying the rights of a citizen.

واژه citizenship در جمله های نمونه

1. plural citizenship
تابعیت چند گانه

2. letters of citizenship
مدارک شهروندی

3. in order to obtain british citizenship
برای به دست آوردن شهروندی انگلیس

4. the duties and responsibilities of citizenship
وظایف و مسئولیت‌های شهروندی

5. the court endued him with full citizenship rights
دادگاه حقوق کامل شهروندی را به او اعطا کرد.

6. We have tried to inculcate a feeling of citizenship in youngsters.
[ترجمه ترگمان]ما تلاش کرده‌ایم که احساس شهروندی در جوانان را القا کنیم
[ترجمه گوگل]ما سعی کرده ایم احساس جوان بودن را به خود جلب کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I have applied for French citizenship.
[ترجمه ترگمان]من برای شهروندی فرانسه درخواست داده‌ام
[ترجمه گوگل]من برای شهروندی فرانسوی درخواست کرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Israel offers automatic citizenship to all Jews who want it, whatever colour they are and whichever language they speak. ...

مترادف citizenship

تبعیت (اسم)
amenability , adherence , subordination , allegiance , citizenship , dependence , dependency , vassalage , citizenry
شهروندان (اسم)
citizenship , citizenry
ساکنین (اسم)
citizenship , citizenry , citizens

معنی عبارات مرتبط با citizenship به فارسی

(شیمی) سیترال (آلدئید آبگونه به فرمول c9h15.cho که از روغن لیمو به دست می آید)، مدارک شهروندی

معنی citizenship در دیکشنری تخصصی

citizenship
[حقوق] شهروندی
[حقوق] سلب تابعیت
[حقوق] شهروندی مضاعف
[حقوق] ترک کردن تابعیت
[حقوق] ترک تابعیت کردن
[حقوق] ترک تابعیت

معنی کلمه citizenship به انگلیسی

citizenship
• condition of being a member of a country
• if you have citizenship of a country, you are legally accepted as belonging to it.
american citizenship
• membership as a citizen of the united states, permanent citizen status in the united states
displayed good citizenship
• demonstrated civic responsibility
dual citizenship
• double citizenship, state of possessing citizenship in two different countries
foreign citizenship
• alien nationality
good citizenship
• being a responsible member of a community, sense of civil responsibility
got his citizenship
• obtained the status of citizen in a particular country
israeli citizenship
• membership as a citizen of the state of israel, permanent citizen status in the state of israel
received his citizenship
• was given his citizenship, became an official citizen of the country
waiver of citizenship
• cancellation of the validity of a citizenship

citizenship را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saeed
شهروند وظیفه شناس بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی citizenship
کلمه : citizenship
املای فارسی : سیتیزنشیپ
اشتباه تایپی : زهفهظثدساهح
عکس citizenship : در گوگل

آیا معنی citizenship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )